แบบประเมินความพึงพอใจ "การให้บริการ" ของสำนักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โดยผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง
1. แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้น เพื่อประเมินผลการให้บริการของสำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป
2. กรุณาเติมข้อความหรือเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่อง ที่ตรงกับความเป็นจริง หรือความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
สถานภาพ*
สังกัด*
กรุณาเลือกสังกัด
ท่านได้รับบริการด้านใดบ้าง (ตอบได้หลายข้อ)
ความพึงพอใจของท่านต่อการ"ให้บริการ"ในรอบปีที่ผ่านมา *
5
4
3
2
1
ไม่เคยใช้บริการ
1. มีระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ
3. ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการและนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
4. มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ
5. เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการชี้แจงให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน
6. บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
7. บริการด้วยความสุภาพ ด้วยไมตรีจิต และให้เกียรติแก่ผู้มาใช้บริการ
8. บริการด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว ฉับไว
9. สามารถอธิบายตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
10. มีสิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการให้บริการ ได้แก่ OPP / OPS / CHE_QA เป็นต้น
11. ความสะอาด ความเป็นระเบียบของสถานที่ที่ให้บริการ
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านข้อมูลในงานด้านต่างๆ มากน้อยเพียงใด
5
4
3
2
1
ไม่เคยรับบริการ
1. งานแผน (Organization Planning : OP) เช่น งานจัดทำแผน ติดตามและประเมินแผน เป็นต้น
2. งานพัฒนาคุณภาพองค์กร เช่น งานพัฒนาคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน งานประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น
3. งานจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
4. งานการประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA)
5. งานบริหารความเสี่ยง (Risk Management : RM)
6. งานจัดการสำนักงาน (Office Management : OM)
ท่านต้องการรับบริการจากสำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านใดเพิ่มเติม
Your answer
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy