แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ English Discoveries ประจำภาคเรียน 2/2561
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
เพศ *
คณะ *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ
1.ด้านเนื้อหาของซอฟต์แวร์
1.1 บทเรียนมีกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน (Explore) *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2 บทเรียนมีการนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจและเหมาะสม (Practice) *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.3 บทเรียนมีแบบฝึกหัดถาม-ตอบที่เหมาะสม (Test) *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.4 บทเรียนมีการเฉลยคำตอบแบบฝึกหัดที่ถูกต้อง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.5 บทเรียนมีการให้ข้อมูลย้อนกลับหรือซ่อมเสริมในกรณีที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.ด้านเทคนิค
2.1 สิ่งที่ปรากฏให้เห็นในเว็บไซต์ของบทเรียน เช่น รูปภาพกกราฟิก มีความน่าสนใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 บทเรียนมีตัวนำทาง (Menu bar) ที่มีความชัดเจนและมีความต่อเนื่องกันเป็นผลให้ผู้เรียนรู้ว่าหน้าเพ็จต่างๆ คืออะไร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3 บทเรียนมีลักษณะการเชื่อมโยงกันอย่างถูกต้อง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.ด้านการประเมินผล
3.1 บทเรียนมีแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน (Placement test) *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 บทเรียนมีแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในทุกๆ บทเรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.3 บทเรียนมีแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเลื่อนระดับสู่บทเรียนที่สูงขึ้น (Exit exam) *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.ด้านกิจกรรมเสริมความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
4.1 ซอฟต์แวร์มีกิจกรรมเสริมความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น นิตยสาร วีดีโอ กระทู้ เป็นต้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4.2 ซอฟต์แวร์มีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ความถูกต้องของการเขียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์
3.1 ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานซอฟต์แวร์ *
Your answer
3.2 ปัญหา/ อุปสรรคจากการใช้งานซอฟต์แวร์ *
Your answer
3.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการเลือกซื้อซอฟต์แวร์ในครั้งต่อไป *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service