ENQUESTA D'OPINIÓ DE CONSULTES EXTERNES. ENCUESTA DE OPINION DE CONSULTAS EXTERNAS.
Gestió de Serveis Sanitaris té com a principal objectiu la satisfacció dels seus usuaris.
Ajudi'ns a millorar responent aquest qüestionari.
Gestió de Serveis Sanitaris tiene como principal objetivo la satisfacción de sus usuarios.
Ayúdenos a mejorar contestando este cuestionario.
www.gss.cat
Indiqui si us plau qui respon l'enquesta. Indique por favor quien responde la encuesta.
Edat. Edad.
Your answer
Sexe. Sexo.
Centre on ha estat atès. Centro donde ha sido atendido.
Especialitat. Especialidad.
Your answer
Tipus de visita. Tipo de visita.
Valori l'accessibilitat als serveis sanitaris. Valore la accesibilidad a los servicios sanitarios
Facilitat per ser atès al nostre centre ( tràmits, temps...). Facilidad para ser atendido en nuestro centro (trámites, tiempo...)
Accessibilitat telefónica. Accesibilidad telefónica.
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Agilitat en la gestió dels tràmits administratius. Agilidad en la gestión de los trámites administrativos.
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Temps d'espera des de l'arribada fins a ser atés a la consulta. Tiempo de espera entre su llegada al centro y ser atendido en consulta.
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Disponibilitat de la informació necessària per a la pressa de decisions. Disponibilidad de la información necesaria para tomar decisiones.
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
El tracte rebut pel personal administratiu. El trato recibido por el personal administrativo.
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Sap el nom del profesional que l'ha atès? ¿Conoce el nombre del profesional que le ha atendido?
Sap el nom de personal d'infermeria que l'ha atès? ¿Conoce el nombre del personal de enfermería que le ha atendido?
Com valora el tracte personal, amabilitat que ha tingut amb vostè el personal mèdic? ¿Cómo valora el trato personal, amabilidad que ha tenido con usted el personal médico?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora el tracte personal, amabilitat que ha tingut amb vostè el personal d'infermeria? ¿Cómo valora el trato personal, amabilidad que ha tenido con usted el personal de enfermería?
Molt deficient. Molt deficient.
Excel·lent. Excelente.
Considera apropiada la durada de la visita? ¿Considera apropiado la duración de la visita?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora la informació que li van donar? ¿Cómo valora la información que le dieron?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
En general, han estat entenedores les explicacions que li van donar? En general, ¿ha entendido las explicaciones que le han dado?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora la quantitat d'informació sobre la seva malaltia, l'operació o les proves? ¿Cómo valora la información sobre su enfermedad, operación o pruebas?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora la predisposició del personal mèdic perquè vostè pogués donar la seva opinió? ¿Cómo valora la predisposición del personal médiso para que usted pudiera dar su opinión?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora el respecte a la seva intimitat/confidencialitat? ¿Cómo valora el respeto a su intimidad/confidencialidad?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Considera que s'han respectat els seus drets de pacient? ¿Considera que se han respetado sus derechos como paciente?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Considera que s'ha respectat la seva ideologia o creença religiosa? ¿Considera que se ha respetado su ideología o creencia religiosa?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora la comoditat de l'accés: portes, escales i rampes? Cómo valora la comodidad del acceso: puertas, escaleras y rampas?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora la senyalització externa del centre? ¿Cómo valora la señalización externa del centro?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora la senyalització interna? ¿Cómo valora la señalización interna?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora les sales d'espera, neteja, seients i sorolls? ¿Cómo valora las salas de espera, limpieza, asientos y ruido?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora la comoditat de les consultes? ¿Cómo valora la comodidad de las consultas?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora la utilització dels contenidors selectius: paper, plàstic i llaunes? ¿Cómo valora la utilización de los contenedores selectivos:papel, plástico y latas?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora les mesures de seguretat de les instal·lacions del centre? ¿Cómo valora las medidas de seguridad del centro?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Valoració global de les consultes externes del nostre Centre Sanitari. Valoración global de las consultas externas de nuestro Centro Sanitario.
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Com valora la facilitat per a poder expressar la seva opinió? ¿Cómo valora la facilidad para expresar su opinión?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
S'han tingut en compte les seves necessitats a l'hora de programar noves visites? ¿Se han tenido en cuenta sus necesidades para programar nuevas visitas?
Molt deficient. Muy deficiente.
Excel·lent. Excelente.
Si pogués triar, tornaria a venir al nostre Centre Sanitari? Si pudiera escoger, ¿volvería a nuestro Centro Sanitario?
Comentaris i suggeriments. Comentarios y sugerencias.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service