แบบทดสอบปรับพื้นฐานความรู้รอบตัวในโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
Before sharing this exam customize this description, the title above, and the questions below.
Email *
ชื่อ - นามสกุล (ระบุคำนำหน้าชื่อ) เช่น เด็กหญิงกุลสตรี เรียบร้อย *
ชั้น *
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียนสิงห์บุรี
เว็บไซต์โรงเรียนสิงห์บุรีคือข้อใด *
1 point
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา
นักเรียนสามารถชำระค่าบำรุงการศึกษาผ่าน Application หรือเคาร์เตอร์ของธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ได้หรือไม *
1 point
นักเรียนจะนำใบ PayIn หรือ QR Code ของเพื่อนในห้องเรียนเดียวกันไปชำระเป็นของตนเองได้หรือไม่ *
1 point
งานห้องสมุด
ห้องสมุด หมายถึงอะไร *
1 point
ประโยชน์ของห้องสมุดข้อใดที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้ใช้ *
1 point
งานบริการห้องสมุดประเภทใดเป็นบริการหลักของห้องสมุด *
1 point
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ห้องเรียนภาษาไทยอยู่ในอาคารใด *
1 point
ห้องพักครูภาษาไทยอยู่ที่ห้องใด *
1 point
อาคารภาษาไทย และอาคารคณิตศาสตร์ มีสีใด *
1 point
สัญลักษณ์ของกลุ่มสาระภาษาไทยคือสัญลักษณ์ใด *
1 point
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศซึ่งมีภาษาใดบ้าง? *
1 point
นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในต่างประเทศได้ เมื่อนักเรียนได้เรียนห้องเรียนพิเศษ ห้องใด *
1 point
โครงการใดบ้างที่นักเรียนสามารถสอบชิงทุนไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ? *
1 point
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ้าต้องการศึกษาลักษณะทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตนักเรียนคิดว่านักเรียนจะต้องใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์จากห้องเรียนใด *
1 point
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่ห้อง *
1 point
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ถ้านักเรียนต้องการไปพบครูที่ห้องพักครูคณิตศาสตร์เพื่อปรึกษาหรือสอบถามปัญหานักเรียนจะต้องไปพบครูที่ห้องใด *
1 point
สัญลักษณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(∑)แทนสัญลักษณ์การดำเนินการ ทางคณิตศาสตร์ใด *
1 point
Captionless Image
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนสิงห์บุรี มีทั้งหมดกี่ท่าน *
1 point
อาคารเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วยกี่อาคาร *
1 point
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านใด *
1 point
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ข้อใดไม่ได้เป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสิงห์บุรี *
1 point
ข้อใดเป็นอาคารเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสิงห์บุรี *
1 point
รางวัลที่น่าภาคภูมิใจในปีที่ผ่านมาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสิงห์บุรี รางวัลใด ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ *
1 point
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ห้องปฏิบัติการงานธุรกิจ 1 ใช้เรียนวิชาอะไร *
1 point
การแข่งขันประเภทใดของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 5 ระดับประเทศ *
1 point
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นักเรียนเรียนจบ ม. 6 เรียกว่าอะไร *
1 point
กิจกรรมบังคับที่นักเรียนต้องเรียนมีอะไรบ้าง *
1 point
ถ้านักเรียนต้องการใบรับรองว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี นักเรียนต้องบันทึกขอ ปพ. ชนิดใด *
1 point
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา แและวัฒนธรรม
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีเป้าหมายให้เยาวชนมีคุณลักษณะอย่างไร *
1 point
การปฏิบัติตนที่ยึดหลัก Social Distancing ช่วงเปิดเรียนควรปฏิบัติอย่างไร *
1 point
ข้อใดไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New normal ) ในยุตวิกฤติโควิด – 19 *
1 point
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / โรงเรียนคุณธรรม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม มีที่มาจากพระราชกระแสรับสั่งใด ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) *
1 point
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ทรงพระราชทาน พระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ตามข้อใด *
1 point
ข้อใดกล่าวถึงความหมายของคำว่า "คุณธรรม" ไม่ถูกต้อง *
1 point
ข้อใดไม่จัดเป็นจริยธรรม *
1 point
ข้อใดจัดเป็นคุณธรรม *
1 point
กลุ่มงานแนะแนว
นิสัย หมายถึงข้อใด *
1 point
การเข้าสังคม ข้อใดมีความสำคัญที่สุด *
1 point
ข้อใด ไม่ใช่ บุคลิกภาพที่ดี *
1 point
ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของคนดี *
1 point
ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของคนที่มีความสุข *
1 point
เรื่องระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ. 2562
การทำทัณฑ์บนมีกี่ระดับ *
1 point
การตัดคะแนนความประพฤติระดับ ๓ กี่คะแนน *
1 point
ระเบียบว่าด้วยเรื่องเครื่องแต่งกายนักเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนเป็นรูปใด *
1 point
นักเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปักจุดกี่จุด *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of โรงเรียนสิงห์บุรี. Report Abuse