კითხვარი პროფესიული სტუდენტისათვის
A. ზოგადი ინფორმაცია
A.1. სახელი და გვარი
A.2. დაასახელეთ რომელ მოდულურ/დუალურ პროგრამაში ხართ ჩართული:
A.3. საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში რომელი მოდული ხორციელდება თქვენთან? მოდულის დასახელება: : (ჩაწერეთ)
B. ინფორმაცია საწარმოო პრაქტიკის განმახორციელებელი პირის და ორგანიზაციის მზაობის შესახებ
B. 1. თქვენი აზრით დაწესებულებაში ხდება თუ არა თუ არა შინაგანაწესის/უსაფრთხოების ნორმების დაცვა?
Clear selection
B. 1.1 "ნაწილობრივ" ან „არ ვიცი“, გთხოვთ
J. თუკი გსურთ ისეთი აზრის დაფიქსირება, რომელიც ზემოთ არც ერთ კითხვაში არ გაჟღერდა, გთხოვთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება/შენიშვნა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ზოგადად პროფესიული განათლების შესახებ.
B.2. გაქვთ თუ არა საწარმოში/ორგანიზაციაში შემუშავებული/დამტკიცებული მასალებისა (გამოყენებული პროდუქტები, ქიმიური მასალები, სამედიცინო ინვენტარი და ნარჩენები, სამშენებლო ნარჩენები და სხვა) და ნედლეულის შენახვის, გამოყენებისა და ნარჩენების უტილიზაციის წესები?
Clear selection
B.3. დუალური სწავლების ეფექტიანად წარმართვის მიზნით, ხომ არ საჭიროებთ რაიმე
Clear selection
C. ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნის/დაგეგმვის შესახებ
C.1. ვფიქრობ, გარკვეული საკითხები/თემები სასწავლო პროგრამაში არ უნდა იყოს, რადგან პრაქტიკული სამუშაოს შესრულებისას ის არ გამოიყენება.
Clear selection
C.1.1 /ჩაწერეთ/
C.2. ვფიქრობ, კურსის მოდულში თეორიული და პრაქტიკული სწავლების კომპონენტები კარგად არის დაბალანსებული.
Clear selection
C.2.1 „არა“ ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ თქვენი რეკომენდაციები/შენიშვნები
C.3. მისაღებია თუ არა მოდულის სტრუქტურა?
Clear selection
C.3.1 „არა“ ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ თქვენი რეკომენდაციები/შენიშვნები
C.4. გარკვეული პრაქტიკული სამუშაოების/დავალებების შესრულება მოსწავლეებს გაუჭირდათ
Clear selection
C.4.1 „დიახ“ ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ თქვენი რეკომენდაციები/შენიშვნები
C.5. გასაგები და ნათელია სტუდენტის ჩანაწერების ჟურნალის სტრუქტურა და მისი შევსების წესი?
Clear selection
C.5.1 „არა“ ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ თქვენი რეკომენდაციები/შენიშვნები
C.6. ვფიქრობ, კურსის მოდული პროფესიისთვის მნიშვნელოვან ყველა საკითხს/თემას მოიცავს.
Clear selection
C.6.1 „არა“ ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ თქვენი რეკომენდაციები/შენიშვნები
C.7. ვფიქრობ, კურსის მოდულში კონკრეტული საკითხების/თემების დასასწავლად გამოყოფილი დრო არ იყო საკმარისი.
Clear selection
C.7.1 „არა“ ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ თქვენი რეკომენდაციები/შენიშვნები
C.8. ვფიქრობ, კურსის მოდულში კონკრეტული საკითხების/თემების დასასწავლად ზედმეტად დიდი დრო იყო გამოყოფილი.
Clear selection
C.8.1 „არა“ ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ თქვენი რეკომენდაციები/შენიშვნები
C.9. სწავლების პროცესის დაწყებამდე კარგად მქონდა გააზრებული პროგრამის მიზნები და ამოცანები.
Clear selection
C.10. სწავლების დაწყებამდე, გაწერილი მქონდა რა მასალებს/რესურსებს გამოვიყენებდი სწავლების პროცესში.
Clear selection
C.11. სწავლების პროცესის დაწყებამდე, დეტალურად მქონდა გაწერილი სრული სასწავლო პროცესის გეგმა.
Clear selection
C.12. ვფიქრობ, პროგრამა კარგად არის დაგეგმილი.
Clear selection
C.12.1 „არა ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ თქვენი რეკომენდაციები/შენიშვნები
C.13. პროგრამის შესახებ ჩემი მოლოდინები დაემთხვა რეალობას.
Clear selection
D. ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური/სასწავლო რესურსის შესახებ
D.1 სასწავლო რესურსები სახელმძღვანელოები, ინტერნეტ-რესურსები ხელმისაწვდომია ყველა სტუდენტისთვის.
Clear selection
D.1.1 „არა ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, გთხოვთ ქვემოთ განმარტეთ შენიშვნის სახით
D.2. ჩვენი საწარმოს/ორგანიზაციის ტექნიკური აღჭურვილობა/სასწავლო მასალები მთელი ჯგუფისათვის საკმარისია (მოდულის სწავლებისათვის)
Clear selection
D.2.1 „არა ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, გთხოვთ ქვემოთ განმარტეთ შენიშვნის სახით განმარტეთ
D.3. არის გარკვეული ტექნიკა , რომელიც მითითებულია მოდულში, არის საწარმოში მაგრამ არ ვიყენებთ სტუდენტებისათვის რათა არსებობს ტექნიკის დაზიანების რისკი
Clear selection
D.3.1 „დიახ“ ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ თქვენი რეკომენდაციები/შენიშვნები
D.4 . სასწავლო პროცესისთვის საჭირო მასალა-ნედლეული საკონტაქტო საათის პერიოდში მთელი ჯგუფისათვის საკმარისია
Clear selection
D.4.1 „არა ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, გთხოვთ ქვემოთ განმარტეთ შენიშვნის სახით განმარტეთ
D.5 . საწარმოში საწარმოო პრაქტიკის/სწავლის დროს ვიყენებთ ყველა იმ მანქანა- დანადგარს, სამუშაო იარაღსა თუ ტექნიკურ აღჭურვილობას, რაც გათვალისწინებულია მოდულით.
Clear selection
D.6 . მიუთითეთ კონკრეტული მასალა ინვენტარი, რომელიც მითითებული იყო ამა თუ იმ მოდულში და სწავლების დროს არ მომხდარა მისი გამოყენება. დააკონკრეტეთ რას გულისხმობთ და რა მიზეზით არ მოხდა მისი გამოყენება
D.7 არის თუ არა რაიმე დამატებით საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისათვის?
Clear selection
D.7.1 „არა“ ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ თქვენი რეკომენდაციები/შენიშვნები
D.8 მატერიალურ ტექნიკურ რესურსიდან ხომ არა არის რაიმე ზედმეტი მითითებული მოდულში?
Clear selection
E. სასწავლო პროცესის ორგანიზება და შედეგების დადასტურება/ შეფასება
E.1 გეგმის მიხედვით მივყვები მოდულში განსაზღვულ პროგრამის თემატიკას.
Clear selection
E.2 ვინტერესდები გასაგებია თუ არა სტუდენტებისათვის ახალი ახსნილი მასალა.
Clear selection
E.3 ვაძლევ სტუდენტს საკუთრი აზრის თავისუფლად გამოთქმის საშუალებას.
Clear selection
E.4 საწარმოში გამოცხადებისას სისტემატურად აღვრიცხავ სტუდენტების დასწრებას.
Clear selection
E.5 ვცდილობ სასწავლო/სამუშაო პროცესი მრავალფეროვანი გავხადო.
Clear selection
E.5.1 თუკი თქვენ შემოხაზეთ კოდი1 ან 2, გთხოვთ, მიუთითოთ რა ხერხებს იყენებთ სტუდენტთა მოტივაციისათვის
E.6 ვინტერესდები გავიგო, რისი გაგება/შესრულება გაუჭირდა სტუდენტს საწარმოში.
Clear selection
E.7 ვთანამშრომლობ საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენელთან/პროგრამის სხვა განმახორციელებელ პირებთან, რათა კოორდინირებულად წარიმართოს სასწავლო პროცესი.
Clear selection
E.8 ვცდილობ სტუდენტის მოტივირებას.
Clear selection
E.8.1 თუკი თქვენ შემოხაზეთ კოდი 1 ან 2 გთხოვთ მიუთითოთ რა ხერხებს იყენებთ სტუდენთა მოტივაციისათვის
E.9 ახალი პრაქტიკული საკითხის ახსნამდე, ვეკითხები რას ფიქრობს სტუდენტი ამ საკითხის შესახებ
Clear selection
E.10 აუცილებლად უნდა დავრწმუნდე, რომ სტუდენტმა გაიგო, როგორ უნდა შესრულდეს ესა თუ ის პრაქტიკული დავალება.
Clear selection
E.11 სტუდენთებთან ერთად წარვმართავ დისკუსიებს პროფესიასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხებზე.
Clear selection
E.12 ახალი დავალების მიცემისასს თავად ვახდენ პრაქტიკული დავალების დემონსტრირებას
Clear selection
E.13 სტუდნტებს ვაკეთებინებ პრაქტიკულ დავალებას იმდენჯერ, სანამ დამოუკიდებლად სრულფასოვნად არ შეძლებს შესრულებას.
Clear selection
E.13 ვაკონტროლებ ავსებენ თუ არა სტუდენტები ჩანაწერების ჟურნალს სისტემატურად და ვახორციელებ ჟურნალში შესაბამის ჩანაწერებს.
Clear selection
E.14 კურსის განმავლობაში რამდენად ხშირად აცდენდენ სტუდენტები საკონტაქტო საათს?
Clear selection
E.15 პროგრამის დაწყებისას წინასწარ გავაცანი სტუდენტებს თუ როგორ მოხდება მათ მიერ მიღწეული შედეგების დადასტურება/შეფასება.
Clear selection
E.15.1 თუკი თქვენ შემოხაზეთ კოდი 3 - "ნაწილობრივ" , გთხოვთ დააკონკრეტოთ
E.16. მოდულით გათვალისწინებული შედეგების დადასტურება შესრულების კრიტერიუმების თანახმად განხორციელდა.
Clear selection
E.16.1 თუკი თქვენ შემოხაზეთ კოდი 3 - "ნაწილობრივ" , გთხოვთ დააკონკრეტოთ
E.17. თქვენი აზრით კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასების სისტემა აკმაყოფილებდა თუ არა ცხრილში მოცემულ სტანდარტებს. თითო სტანდარტისათის შემოხაზეთ თითო პასუხი
დიახ
არა
არ ვიცი/უარი
ვალიდური
სანდო
მოქნილი
მარტივი
გამჭვირვალე
სამართლიანი
Clear selection
E.18. თქვენი აზრით შედეგის დადასტურების/შეფასებისათვის განკუთვნილი დრო საკმარისი იყო თუ არა?
Clear selection
E.19. შედეგის მიღწევის დრო საკმარისი იყო თუ არა?
Clear selection
E.20. აღნიშნეთ საგანმანათლებლო პროგრამიდან რომელი შედეგის/შედეგების მიღწევა გაუჭირდათ სტუდენტებს (ჩამოთვალეთ სამი ყველაზე რთული შედეგი, დაალაგეთ სირთულის მიხედვით. 1 - ყველაზე რთული, 2 - საშუალოდ რთული, 3 - რთული)
E.21. სათანადო წესით ვაგროვებ მტკიცებულებებს.
Clear selection
E.21.1 რა ფორმით მოხდა შესრულების მტკიცებულებების შეკრება?
E.22. რამდენ სტუდენტს დასჭირდა განმეორებითი შეფასება?
E.23. შეესაბამება თუ არა რეკომენდებული შეფასების ინსტრუმენტები დასადასტურებელ შესრულების კრიტერიუმებს?
Clear selection
E.23.1 თუკი კითხვაში შემოხაზეთ კოდი 2 ან 3 - „არა“ ან „ნაწილობრივ“, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ თქვენი რეკომენდაციები/შენიშვნები
E.24. პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა მოდულის განმახორციელებელი პირები ერთმანეთს ვუზიარებთ ჩვენს შედეგებს და გამოცდილებას.
Clear selection
E.25. სტუდენტებს ზედმიწევნით ვუხსნი ტექნიკის გამოყენების წესებს.
Clear selection
E.25.1 თუკი თქვენ შემოხაზეთ კოდი 2 ან 3 გთხოვთ განმარტოთ მიზეზი დააკონკრეტეთ
E.26. მოდულის დაწყებისას სტუდენტებს გავაცანი კურსის შესაბამისად უსაფრთხოების წესებს?
Clear selection
E.26.1 თუკი თქვენ შემოხაზეთ კოდი 2 ან 3 "არა" და"ნაწილობრივ" , გთხოვთ დააკონკრეტოთ
E.27. იცავთ თუ არა სასწავლო პროცესის დროს მასალების (გამოყენებული პროდუქტები, ქიმიური მასალები, სამედიცინო ინვენტარი და ნარჩენები, სამშენებლო ნარჩენები და სხვა)და ნედლეულის შენახვის, გამოყენებისა და ნარჩენების უტილიზაციის წესებს?
Clear selection
E.28. შემუშავებულია პროფესიული სტუდენტებისათვის ინფორმაციის მიწოდების სისტემა მათი შეფასების, შეფასებასთან დაკავშირებული რეგულაციებისა და შეფასების გასაჩივრების (აპელაციის) პროცედურების შესახებ.
Clear selection
E.29. აბარებთ თუ არა საწარმოო პრაქტიკის განმახორციელებელი პირის ანგარიშს მოდულის დასრულების შესახებ?
Clear selection
E.30 ვის მიმართავთ სწავლების პროცესში წარმოქმნილი რაიმე პრობლემის გადასაწყვეტად?
Clear selection
G. ინფორმაცია თანაბარი გარემოს უზრუნველყოფის შესახებ
G.1 გყავთ თუ არა სტუდენტი, რომელსაც გააჩნია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება?
Clear selection
თუკი გსურთ ისეთი აზრის დაფიქსირება, რომელიც ზემოთ არც ერთ კითხვაში არ გაჟღერდა, გთხოვთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება/შენიშვნა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ზოგადად პროფესიული განათლების შესახებ.
მადლობას გიხდით დათმობილი დროისთვის
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy