Пословни администратор
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника за полагање матурског испита у образовном профилу пословни администратор.

Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.

Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на испиту.

Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и пратите упутства о начину на који треба да га решите. Тест можете радити више пута.

Желимо Вам много успеха у раду!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Неамортизована вредност основног средства добија се (изаберите 1 тачан исказ) : *
1 point
Каса сконто је попуст који (изаберите 1 тачан исказ): *
1 point
У предмету који носи деловодни број 01-222/1-2014. број 01 означава (изаберите 1 тачан исказ) : *
1 point
Предмети одређеног степена поверљивости чувају се (изаберите 1 тачан исказ) : *
1 point
Солидарна одговорност запослених за штету проузроковану на раду или увези са радом подразумева (изаберите 1 тачан исказ): *
1 point
Карактер је (изаберите 1 тачан исказ) : *
1 point
Компанија «Вода» д.о.о. Врњачка Бања је по основу уговора о продаји 1.500 метара шавних цеви од «Цевка» д.о.о. Сомбор навела у уговору да ће обим, врсту материјала од којих треба да буду цеви одредити касније. Којој врсти уговора о продаји припада наведени уговор (изаберите 1 тачан исказ): *
1 point
Радно време које се уводи услед отежаних услова рада је (изаберите 1 тачан исказ): *
1 point
Сопствена средства у предузећу се формирају (изаберите 1 тачан исказ) : *
1 point
Према изворима прибављања, средства привредног друштва могу бити (изаберите 2 тачна исказа): *
2 points
Required
У пословна писма спадају (изаберите 4 тачна исказа): *
2 points
Required
Радни однос се, према трајању, може засновати (изаберите 2 тачна исказа): *
2 points
Required
Према карактеру процеса рада предузећа се деле на (изаберите 4 тачна исказа) : *
2 points
Required
Гестикулација је чешћа код (изаберите 2 тачна исказа): *
2 points
Required
Право на увећану зараду има радник (изаберите 2 тачна исказа): *
2 points
Required
Амортизација се не обрачунава на (изаберите 2 тачна исказа): *
2 points
Required
Који од наведених корака спада у техничку припрему састанка?(изаберите 2 тачна исказа) *
2 points
Required
Стојан се са својим грађевинским радницима обавезао Митру Стојадиновићу да ће му саградити кућу, увести струју и воду, окречити све просторије и средити за усељење за 350.000 динара у року од 7 месеци. Митар је управо хтео да Стојан то уради јер важи за најбољег грађевинског предузимача у Босилеграду. Којим од наведених врста облигације припада горе наведени облигациони однос? (изаберите 2 тачна исказа) *
0 points
Required
Издвојити тачне исказе (изаберите 3 тачна исказа) *
3 points
Required
Наведена је у одговору по реду - одговорност комплементара, одговорност командитора, врста друштва и ко руководи командитним друштвом. (изаберите 1 тачан исказ): *
4 points
Нумерисане су животне ситуације које означавају основ за одређени вид зараде или новчане накнаде.1. рад за Нову годину 2. не ради се због налога инспекције услед необезбеђених машина 3. коришћење боловања 4. годишњи одмор 5. службено путовање у земљи 6. прековремени рад 7. одазивање на позив државног органа 8. рад за дан државности 9. смештај и исхрана за рад и боравак на терену 10. долазак и одлазак са посла. Наведени су у наставку искази који повезују животне ситуације (бројеве) са видом зараде или новчане накнаде. Означи исказ који је тачан *
4 points
Дефиниција лиценце. (изаберите 1 тачан исказ): *
1 point
ПД Тиса је у прошлој години остварило укупан приход од 5.000.000 динара и коефицијент обрта 5. Директор тражи да му се објасни значење наведеног оствареног коефицијента обрта. (изаберите 1 тачан исказ): *
3 points
Под бројем 4 и 7 недостају елементи , а односе се на основне чиниоце комуникације и то: .1. пошиљалац 2. порука 3. код 4. _____________ 5. дејство 6. контекст 7. _____________ 8. прималац. Ти елементи су (изаберите 1 тачан исказ): *
2 points
У колони су наведени облици промена биланса стања , а са леве стране, у редовима, врсте пословних промена. Повезати пословне промене са одговарајућим обликом биланса стања. *
4 points
Повећава се
Смањује се
Остаје исти
Купљена је роба по фактури у вредности од 12.000 дин.
Са текућег рачуна отплаћен је дугорочни кредит од 50.000 дин
По изводу исплаћено је добављачу 13.000 дин
Налогом за исплату за потребе благајне подигнуто је 5.000 дин
Уговор је рушљив када је при његовом закључењу било мана у погледу воље уговорних страна. У колони су дате мане воље које је потребно повезати са ситуацијама наведеним у редовима. *
4 points
принуда
заблуда
претња
превара
недопуштено изазивање страха
намерно изазивање заблуде у намери да се закључи уговор
погрешна представа о некој битној чињеници за закључљње уговора
причињавање физичког или психичког зла другој страни
Привредно друштво за производњу пецива и колача је 01.01. прошле године започело са коришћењем новог индустријског миксера, чија је набавна вредност 200.000,00 динара. Процењени век трајања миксера је 10 година. Утврдити вредност овог средства са 01.01. текуће године.(изаберите 1 тачан исказ): *
2 points
На основу података из кадровске службе предузећа ''Конус“ а.д. Смедерево израчунати потребан износ новчаних средстава за исплату зараде: бруто зараде 530.000,00 динара; порез на зараде 46.400,00 динара; доприноси на терет запосленог 105.470,00 динара; доприноси на терет послодавца су 94.870,00 динара. (изаберите 1 тачан исказ): *
2 points
Предузеће ''Будућност“ Пирот је у прошлој години остварило производњу у вредности од 9.000.000 динара. Вредност обртних средстава је 1.500.000 динара. Израчунати коефицијент обрта.(изаберите 1 тачан исказ): *
2 points
У колони наведене су врсте обичних календара, а у редовима њихове карактеристике. Повежите карактеристике са њему одговарајућом врстом обичних календара. *
8 points
блок календар
стони календар
календар у виду књиге
Састоји се од 52 листа.
При врху сваке странице исписан је датум,
Израђује се у формату DIN A5.
Дуж леве странице означени су часови и обележени су обично, дебљом хоризонталном линијом.
Израђује се у виду блока, А5 или А6.
За сваки дан је предвиђена једна страница, односно
Има онолико страница колико има дана у години.
Израђује се на хартији формата А5 или А6.
У две колоне су наведени називи уговора а на левој страни, у редовима, обавезе уговорних страна. Означити спајањем обавезу карактеристичну за тај уговор. Уз једну врсту уговора може стајати више обавеза. *
6 points
Уговор о превозу
Уговор о шпедицији
царинске радње и плаћање царине
одговорност за друга лица
превоз робе и путника
организовање превоза
чува и преда робу
издавање товарног листа
Према Правилнику о вођењу евиденционих средстава у ПД ''Папирко'' д.о.о. Сомбор евиденције се воде у деловоднику, књизи примљене поште на личност, интерној доставној књизи и доставним књигама за место и пошту. Запослен си у општој служби овог предузећа. Дана 04. 04. текуће године обустављена је испорука електричне енергије због неисплаћене обавезе по опомени. Опомена је пристигла у виду обавештења, чију си процедуру за евидентирање у потпуности спровео.Како ћеш доказати да одговорност за насталу ситуацију није твоја (изаберите 1 тачан исказ): *
2 points
Какав утисак о особи одаје драж попут осмеха (изаберите 1 тачан исказ): *
1 point
У ПД “Гуливер“ д.о.о. Београд, је дана 22.03. текуће године у великој сали одржан састанак директора и запослених о реорганизацији предузећа. Директор те је именовао за записничара. Поред осталог, под тачком два директор је прочитао извештај о пословању друштва који је написан на 20 страна.С обзиром да записник са састанка садржи све речено на састанку, шта је потребно урадити са извештајем о пословању друштва који је прочитао директор?(изаберите 1 тачан исказ): *
1 point
Директор ти је 01.05. саопштио да ће 10.05. одржати формални састанак са пословођама свих 40 продавница. Састанак ће се одржати ради доношења одлука о новим плановима рада, осавремењавању објеката и увођењу савремених средстава за наплату. Састанак треба одржати у великој сали овог друштва са почетком у 12 часова. Директор је тражио да урадиш писану претходну припрему за састанак. Повезати елемент из наведеног састанка дате у реду са леве стране, са описом елемента у колони *
6 points
Циљ
Место одржавања
Време почетка
Број учесника
Предлог дневног реда
Начин вођења дискусије
40.
12 часова.
формални.
одлука о новим плановима рада, осавремењавању објеката, увођењу савремених средстава за наплату.
1. Одлука о новим плановима рада,2. Осавремењавање објеката, 3. Увођење савремених средстава за наплату.,
велика сала овог друштва.
У колони је дата подела основних средстава према степену употребљивости, а са леве стране у реду основна средства привредног друштво ''Козмик'' које се бави производњом пекарских производа. Повезати појмове основних средстава привредног друштва са припадајућим појмовима из колне. *
6 points
у припреми
у употреби
у резерви
неупотребљива
Зграда у изградњи у Нишавској улици
Расходован фотокопир апарат - Самсунг
Миксери за тесто - Bosh у производњи
Купљени камиони које се тренутно не користе
Рачунари у квару
Машина у монтажи
Израчунати и изабрати одговарајући резултат. Oбртна средства у садашњем периоду износе 500.000,00 динара, а ПД је остварило укупан приход у износу од 3.000.000,00.Током наредног периода се очекује пад прихода за 500.000,00 дин због поремећаја на тржишту. Шта се дешавање са коефицијентом обрта услед пада прихода уз непромењен износ обртних средстава. (изабрати тачан 1 исказ) *
3 points
Изаберите 3 тачна исказа: *
3 points
Required
Стигао је рачун број 5 без обрачунатог ПДВ-а за поправку рачунара. За књижење ће се користити следећа конта: *
2 points
Required
Наведени су показатељи пословања привредних друштава: ПД``Јабука`` Београд, укупан приход 1.000.000,00 дин., обртна средства500.000,00 дин.; ПД ``Звезда`` Кикинда, трајање обрта 90 дана, укупан приход 2.000.000,00 дин. ; ПД ``Нина`` Сомбор, коефицијент обрта 5 ; ПД ``Апис`` Пожаревац, трајање обрта 120 дана, обртна средства 600.000,00 дин. Изаберите тачан исказ у којем су поређана привредна друштва по успешности на основу наведених показатеља пословања. Најуспешније обележен бројем 1.
4 points
Clear selection
Распоред радног времена подразумева да (изаберите 2 тачна исказа) : *
2 points
Required
Submit
Clear form
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse