Проучване на мнението на родителите на учениците от ПГПАЕ "Гео Милев", Бургас
Уважаеми родители, чрез попълването на настоящия въпросник вие ще ни помогнете да получим обратна връзка от вас относно общото управление на нашето училище, както и на управлението на материалните ресурси и техническата база за реализацията на учебно - възпитателния процес.
Участието в анкетата е доброволно и пожелателно, като обобщената информация ще бъде полезна за бъдещото подобряване на цялостната организация и за повишаване на качеството на предлаганото обучение.
Благодарим за отделеното време и желание да ни помогнете и подкрепите нашите общи усилия.
Email address *
Въпрос 1: Запознат/а ли сте с правилника за дейността на училището и други документи, свързани с организацията на учебния процес и реда в училище? *
Въпрос 2: Училището насърчава, подкрепя и мотивира ли Вашето дете да постига по - добри резултати в учебната дейност? *
Въпрос 3: Училището организира ли извънкласни занимания, в които може да се включи Вашето дете? *
Въпрос 4: Участва ли Вашето дете в проекти, които се реализират в училището? *
Въпрос 5: Училището поощрява ли използването на допълнителна литература и новите технологии при подготовката на Вашето дете? *
Въпрос 6: В училището детето Ви получава ли знания и умения, които ще му бъдат полезни в бъдеще? *
Въпрос 7: Осигурява ли училището възможност за осъществяване на контакт с класния ръководител? *
Въпрос 8: Колко често през миналата учебна година осъществихте връзка (писмено, по електронен път, по телефона) с класния ръководител на Вашето дете? *
Въпрос 9 Колко често през миналата година имахте личен контакт с учители на Вашето дете *
Въпрос 10: В колко родителски срещи взехте участие през миналата учебна година? *
Въпрос 11: Знаете ли към кого можете да се обърнете, ако детето Ви има проблеми в училище? *
Въпрос 12: Контактите по Ваша инициатива с класния ръководител достатъчни ли са? *
Въпрос 13: Контактите по инициатива на класния ръководител достатъчни ли са? *
Въпрос 14: Контактите с останалите учители достатъчни ли са? *
Въпрос 15: Бихте ли искали да получавате повече информация за работата и постиженията на Вашето дете в училище? *
Въпрос 16: Бихте ли искали да получавате допълнителна информация за инициативи, организирани от училището? *
Въпрос 17: Училището осигурява ли подходящи за учебния процес учебни помещения, мебели, учебно - технически средства? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service