Formularz rejestracyjny do konkursu Imagine
Prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza – jego wypełnienie oznacza przystąpienie do przesłuchań online. Wszystkie pola są obowiązkowe i należy wypełnić je danymi zgodnymi z prawdą, by zgłoszenie uczestnika/zespołu było zgodne z regulaminem.
Informacje o nagrodach w konkursie, zasadach udziału i terminach zgłoszeń znajdziecie w regulaminie dostępnym pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1A9jdD65CIA3nCbt4lmMOameqQEnzzwp0/view?usp=sharing
Nazwa zespołu/uczestnika *
Styl muzyczny *
Prosimy o podanie głównego stylu/stylów, który reprezentujecie. Np. death metal, muzyka klasyczna, trip hop itp.
Członkowie zespołu *
Prosimy o podanie wszystkich członków zespołu wraz z pełnioną rolą i KONIECZNIE dokładną datą urodzenia każdego z nich. (Przykład: Bolesław Kurzyński – śpiew – 01.04.2000, Grażyna Mączka – gitara elektryczna – 25.04.2002.)
Krótka historia zespołu/wykonawcy *
Napiszcie parę słów o sobie, swojej historii i o motywacji – czemu w ogóle zajmujecie się muzyką?
Link do pliku video *
Prosimy o wklejenie linku do Waszego video lub mp3, na którym prezentujecie swoją twórczość. Możecie przesłać nam nagranie studyjne, ale również wystarczą samodzielne nagrania "na żywo" z próby - przesłane pliki nie będą publikowane. Link powinien umożliwiać otwarcie pliku BEZPOŚREDNIO Z PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ, czyli powinien być udostępniony np. poprzez usługi youtube, google drive, dropbox, vimeo. Sprawdźcie PRZED wysłaniem formularza, czy link działa!
Link do zdjęcia/logo *
Prosimy o wklejenie linku do zdjęcia i/lub logotypu. Najlepiej niech to będzie link do folderu z większą ilością grafik, różnych wersji logotypów, zdjęć zespołu.
Linki do www, yt, insta, fb ...
Jeśli macie inne linki, którymi chcecie się podzielić, wklejcie je poniżej :)
Imię i nazwisko osoby kontaktowej *
Prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby, która Was będzie reprezentować w Imagine 2020 (jeden z członków zespołu)
Nr. telefonu *
Adres e-mail *
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych *
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych jest JM Poland. Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie działania JM Poland, a także przysługujących Ci uprawnień, możesz się skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w JM Poland za pomocą adresu k.konciak@jmpoland.pl. Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. 4. Twoje dane osobowe przetwarzane są w zakresie realizacji i promocji projektu Imagine. 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w treści zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JM Poland Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.10. Podanie przez Ciebie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.11. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy