II RAJD ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA 2018
pod patronatem Wójta Gminy Trzebieszów Mirosława Szekalisa
Email address *
Imię i Nazwisko (w tym opiekuna grupy)
Your answer
Zgłoszenie osoby
Informuję, że zapoznałem się z Regulaminem i znane są mi zasady udziału w II Rajdzie Święta Konstytucji 3 Maja. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny(a) do udziału w Rajdzie i uczynię to na własną odpowiedzialność nie czyniąc odpowiedzialnym Organizatorów za swój stan zdrowia i ewentualne konsekwencje jego utraty w związku z udziałem w Rajdzie. W zakresie, w jakim mnie to dotyczy, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku i moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla spraw organizacyjnych oraz promocji wydarzenia na stronach organizatora/współorganizatorów i patronów medialnych oraz, że dane w deklaracji uczestnictwa zostały podane dobrowolnie i są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do wglądu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz odwołania niniejszej zgody w każdej chwili, ((nie dotyczy już opublikowanych zdjęć i materiałowo promocyjnych po Rajdzie). Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Gmina Trzebieszów. Dane osobowe wykorzystywane będą do celów komunikacji pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, do celu realizacji zadań rekrutacji na Rajd, do celów statystycznych.. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania albo usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej są wymagane przy rejestracji. (RODO)
Wiek
Your answer
Zgłoszenie Grupy - zaznacz jeśli dotyczy
Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej / członka grupy (wpisz imię i nazwisko)
Your answer
Zgłoszenie Grupy
Informuję, że zapoznałem/am się z Regulaminem i znane są mi zasady udziału w I Rajdzie Święta Konstytucji 3 Maja. Niniejszym oświadczam, że osoby wskazane powyżej są zdolne do udziału w Rajdzie i uczynią to na własną odpowiedzialność nie czyniąc odpowiedzialnym Organizatorów za swój stan zdrowia i ewentualne konsekwencje jego utraty w związku z udziałem w Rajdzie. W zakresie, w jakim to dotyczy, oświadczam, że osoby zgłoszone jak grupa wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i danych osobowych w zakresie niezbędnym dla spraw organizacyjnych oraz promocji wydarzenia na stronach organizatora/współorganizatorów i patronów medialnych oraz, że dane w deklaracji uczestnictwa zostały podane dobrowolnie i są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje nam prawo do wglądu do naszych danych osobowych, ich poprawiania oraz odwołania niniejszej zgody w każdej chwili (nie dotyczy już opublikowanych zdjęć i materiałów promocyjnych po Rajdzie)
Oświadczam że przeczytałem/am i zgadzam się z powyższymi zasadami w imieniu swoim i osób zgłoszonych jako grupa. Dane osobowe wykorzystywane będą do celów komunikacji pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, do celu realizacji zadań rekrutacji na Rajd, do celów statystycznych.. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania albo usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej są wymagane przy rejestracji. (RODO)
REGULAMIN II RAJDU ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA 2018
Klub Sportowy Lesovia Trzebieszów i Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie zapraszają mieszkańców Gminy Trzebieszów na
II RAJD ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA
pod patronatem Wójta Gminy Trzebieszów Mirosława Szekalisa

ZGŁOSZENIE ON-Line poprzez niniejszy formularz
Cele rajdu:
promowanie i kształtowanie postaw patriotycznych poprzez rodzinną aktywność sportową i rekreacyjną mieszkańców Gminy Trzebieszów.
promocja aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia,
propagowanie jazdy na rowerze jako jednej z najprostszych form aktywności fizycznej i pożytecznego spędzania czasu wolnego,
propagowanie zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,

Organizator:

Termin: 03 maja 2018 r. (CZWARTEK)
Trasa rajdu: (ok 20 km)

1) Start GOK Trzebieszów, godzina 13.15 - Popławy-Rogale - Gołowierzchy - Mikłusy - Zembry - Zambry - Płudy - Wierzejki - Kurów - Trzebieszów-Kolonia - Trzbieszów Drugi - META i Ognisko: Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie

Zgłoszenia: ON LINE
Kontakt do koordynatora Rajdu: GOK 25 796 0383
Warunki uczestnictwa:

ZGŁOSZENIE - ON LINE

rajd ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych osób,
osoby poniżej 12 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna,
osoby poniżej 16 roku życia muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych udziału w rajdzie,
każdy uczestnik zobowiązany jest wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem oraz zapoznać się
z regulaminem rajdu. Karta dostępna na stronie trzebieszow.gmina.pl oraz www.gok.gminatrzebieszow.pl
lub w GOK`u

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora oraz opiekuna grupy podczas rajdu,
posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,
posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ewentualnie kasku ochronnego,
poruszania się po drogach zgodnie z zasadami ruchu drogowego i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.

Postanowienia końcowe:

Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z uczestnictwa w
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo przejazdu poszczególnych grup rowerowych,
a odpowiedzialność spoczywa na rodzicach lub opiekunach.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w trakcie rajdu, zarówno w stosunku
do uczestników jak i osób trzecich.
Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione czy zagubione podczas imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji oraz zmian w niniejszym
Uczestnik rajdu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku we wszystkich materiałach reklamowych
i marketingowych dot. imprezy i nie będzie rościł z tego tytułu prawa do wynagrodzenia.
Uczestnik rajdu wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) przez organizatorów rajdu wyłącznie w celu jego organizacji i przeprowadzenia.

Informacje dodatkowe:

Organizator zapewnia m.in.: ciepły posiłek, kiełbaski do własnoręcznego upieczenia na ognisku, gry i zabawy oraz konkursy z nagrodami dla dzieci, młodzieży i dorosłych, konkurs wiedzy dot. Konstytucji 3 Maja.
Mile widziane barwy narodowe, flagi, itp.

3) Szczegółowe informacje: GOK Tel. 25 796 0383 lub na stronie internetowej www.trzebieszow.gmina.pl oraz www.gok.gminatrzebieszow.pl lub w GOK`u

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms