W jakim kierunku powinno rozwijać się Miasto Ełk i otaczająca je Gmina Ełk przez kolejne 10 lat?
W grudniu 2020 r. Miasto Ełk i Gmina Ełk, tworzące razem Miejski Obszar Funkcjonalny Ełku (MOF Ełk), przystąpiły do aktualizacji wspólnej strategii rozwoju. Na podstawie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej powstała propozycja wizji i celów rozwoju, które prezentujemy poniżej. Prosimy o ocenę tych propozycji i podzielenie się swoimi uwagami.
Wypełnienie ankiety powinno zająć nie więcej niż 7 minut.
PONIŻEJ PRZEDSTAWIONY JEST OBRAZ MOF EŁK ZA 10 LAT. CZY ZGADZASZ SIĘ Z TĄ WIZJĄ?
MOF Ełk to obszar atrakcyjny do inwestowania, o wysokim potencjale przedsiębiorczości i innowacyjności, dający szansę na rozwój biznesu. To obszar, z którego młodzi nie emigrują, lecz zakładają lokalne firmy, przyczyniając się do wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności całego regionu. MOF Ełk jest dobrym miejscem do mieszkania, cechującym się atrakcyjnością turystyczną oraz rozwiniętą ofertą czasu wolnego. W zrównoważonym rozwoju MOF Ełk uwzględnia się potrzeby środowiskowe, dążąc do poprawy stanu środowiska naturalnego. MOF Ełk prowadzi zrównoważoną politykę przestrzenną i społeczną, której istotnym wymiarem jest rewitalizacja. Mieszkańcy uczestniczą aktywnie w kreowaniu rozwoju i są ważnym partnerem zachodzących przemian w przestrzeni MOF Ełk. *
Nie zgadzam się
Zgadzam się w pełni
Jeśli nie zgadasz się z zaprezentowaną powyżej wizją lub uważasz, że nie uwzględniono jakiegoś ważnego aspektu, napisz poniżej swoją opinię.
CEL STRATEGICZNY nr 1 to wzrost konkurencyjności. Czy Twoim zdaniem poniższe działania przyczynią się do osiągnięcia tego celu? *
Tak
Nie
Tworzenie warunków do inwestycji (przygotowanie terenów inwestycyjnych, głównie w pobliżu drogi ekspresowej S61 - Via Baltica; zapewnienie obsługi inwestorów; promocja gospodarcza)
Rozwój systemu wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności (przygotowanie szczegółowego planu rozwoju gospodarczego; promocja i nauka przedsiębiorczości od wczesnych lat szkolnych; wspieranie lokalnych firm w rozwoju, w szczególności w zakresie innowacji)
Rozwój systemu kształcenia, dostosowanego do potrzeb gospodarki (modernizacja bazy kształcenia zawodowego, tworzenie atrakcyjnych kierunków kształcenia zawodowego; podniesienie atrakcyjności kształcenia wyższego; współpraca szkół z przedsiębiorcami)
Rozwój infrastruktury turystycznej oraz marki turystycznej (zagospodarowanie atrakcyjnych turystycznie miejsc, w szczególności terenów przy rzece Ełk i okolicznych jeziorach; rozwój szlaków drogowych, rowerowych, pieszych, wodnych, w szczególności w zakresie miejsc odpoczynku i obsługi turystów; promocja turystyczna obszaru; wspieranie rozwoju bazy noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjnej)
Jeśli nie zgadasz się z zaprezentowanym powyżej celem i działaniami lub uważasz, że nie uwzględniono jakiegoś ważnego aspektu, napisz poniżej swoją opinię.
CEL STRATEGICZNY nr 2 to poprawa warunków mieszkaniowych. Czy Twoim zdaniem poniższe działania przyczynią się do osiągnięcia tego celu? *
Tak
Nie
Tworzenie warunków do rozwoju zasobów mieszkaniowych (modernizacja istniejących budynków i mieszkań oraz przyległych przestrzeni publicznych; rozwój infrastruktury na potrzeby nowych terenów mieszkaniowych - kanalizacyjnej, drogowej itp.; wyznaczenie terenów pod mieszkalnictwo w sposób chroniący walory krajobrazowe)
Rozwój oferty spędzania czasu wolnego (lepsza infrastruktura i szersza oferta w zakresie kultury, sportu i rekreacji)
Rozwój i modernizacja infrastruktury i rozwiązań komunikacyjnych (rozwój transportu publicznego; budowa kompleksowego układu dróg rowerowych, w tym połączeń Ełk-tereny wiejskie; wspieranie rozwiązań ograniczających ruch aut; modernizacja i rozwój kluczowych połączeń drogowych)
Jeśli nie zgadasz się z zaprezentowanym powyżej celem i działaniami lub uważasz, że nie uwzględniono jakiegoś ważnego aspektu, napisz poniżej swoją opinię.
CEL STRATEGICZNY nr 3 to poprawa stanu środowiska. Czy Twoim zdaniem poniższe działania przyczynią się do osiągnięcia tego celu? *
Tak
Nie
Ochrona środowiska przyrodniczego (oczyszczanie i ochrona wód powierzchniowych; zachowanie walorów krajobrazowych; rozwój systemu wodno-kanalizacyjnego; optymalizacja systemu gospodarki odpadami; ochrona gleb; działania planistyczne, organizacyjne i edukacyjne sprzyjające ochronie przyrody)
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu (zwiększenie zdolności do zatrzymywania i wykorzystania wody opadowej; rozwój terenów zielonych i naturalnych; działania zmniejszające ryzyko negatywnych skutków zmian klimatycznych)
Wspieranie rozwoju ekogospodarki (termomodernizacja obiektów publicznych i prywatnych; zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; wymiana/modernizacja źródeł ciepła na ekologiczne; wdrażanie rozwiązań w zakresie komunikacji przyjaznej środowisku; modernizacja oświetlenia ulicznego; efektywne zarządzanie energią)
Jeśli nie zgadasz się z zaprezentowanym powyżej celem i działaniami lub uważasz, że nie uwzględniono jakiegoś ważnego aspektu, napisz poniżej swoją opinię.
CEL STRATEGICZNY nr 4 to wzmocnienie integracji i spójności społecznej. Czy Twoim zdaniem poniższe działania przyczynią się do osiągnięcia tego celu? *
Tak
Nie
Rewitalizacja/odnowa obszarów zdegradowanych (wyznaczenie w Ełku i Gminie Ełk obszarów wymagających odnowy, opracowanie dla nich programów rewitalizacji i realizacja działań; rozwój działalności podmiotów integracji społecznej, w tym Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”)
Wspieranie rozwoju opieki zdrowotnej i usług społecznych (wspieranie specjalistycznych usług opieki zdrowotnej; zwiększanie kadr opieki zdrowotnej; podnoszenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz promocja zdrowego stylu życia; kompleksowa opieka zdrowotna i usługi pielęgnacyjne dla osób starszych)
Wzmocnienie potencjału organizacji społecznych i liderów społecznych (integracja i organizacja systemu współpracy organizacji pozarządowych; wspieranie rozwoju kompetencji kadr organizacji pozarządowych MOF Ełk oraz liderów społeczności lokalnych; wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Ełku i Gminy Ełk, w szczególności w zakresie współpracy partnerskiej)
Jeśli nie zgadasz się z zaprezentowanym powyżej celem i działaniami lub uważasz, że nie uwzględniono jakiegoś ważnego aspektu, napisz poniżej swoją opinię.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy