แบบสอบถามบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
โปรดให้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ข้อมูลนี้โครงการฯ จะรักษาเป็นความลับ

***หมายเหตุ : ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ***
ชื่อ-สกุล *
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
โทรศัพท์/โทรสาร *
Your answer
E-mail Address *
Your answer
วัตถุประสงค์/คำชี้แจง
วัตถุประสงค์ (โปรดอ่านก่อนกรอกข้อมูล)
แบบสำรวจนี้จัดทำโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพเกี่ยวกับหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และเพื่อการพัฒนาประเทศ

คำชี้แจง: กรุณากรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดย
(ก) ให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด 1 ตัวเลือก บางข้ออาจเลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก ซึ่งข้อที่ตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือกจะมีคำชี้แจงเฉพาะข้อนั้นๆ
(ข) ให้ทำเครื่องหมายระบุข้อที่ต้องการ และ/หรือ กรุณาให้คำอธิบายโดยเขียนลงในพื้นที่จุดไข่ปลาที่เตรียมไว้ให้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว/ข้อมูลด้านการศึกษา
1. เพศ
2. อายุ
Your answer
3. ท่านเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษาใด
Your answer
ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.
Your answer
ระยะเวลาที่ศึกษา
จำนวนปีที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพายัพ
Your answer
4. ท่านเริ่มทำงานครั้งแรกหลังจากจบการศึกษา
ระยะเวลาหลังจากจบการศึกษา (เดือน) จึงได้งานทำ
Your answer
เงินเดือนที่ได้รับครั้งแรก
(บาท)
Your answer
เงินเดือนปัจจุบัน
(บาท)
Your answer
ตอนที่ 2 สถานภาพการทำงาน
5. สถานภาพในปัจจุบัน
5.1 ท่านประกอบอาชีพใดในปัจจุบัน
ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงาน
Your answer
5.2 ลักษณะงานที่ทำ
5.3 โปรดแสดงความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ (1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด)1. ลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมา
1. ลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. สามารถนำความรู้ (knowledge) จากการเรียนรู้ในห้องเรียนไปใช้ในการทำงานโดยตรง
2. สามารถนำความรู้ (knowledge) จากการเรียนรู้ในห้องเรียนไปใช้ในการทำงานโดยตรง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. สามารถนำทักษะ (skill) จากการเรียนรู้ในห้องเรียนไปใช้ในการทำงานโดยตรง
3. สามารถนำทักษะ (skill) จากการเรียนรู้ในห้องเรียนไปใช้ในการทำงานโดยตรง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. สามารถนำความรู้ด้านสารสนเทศไปใช้ในการทำงาน
4. สามารถนำความรู้ด้านสารสนเทศไปใช้ในการทำงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. สามารถนำความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 3) ไปใช้ในการทำงาน
5. สามารถนำความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 3) ไปใช้ในการทำงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.4 สำหรับผู้ศึกษาต่อ
5.4.1 หลักสูตร/สาขาที่ศึกษา/สถานศึกษา/ประเทศ
Your answer
5.5 ความรู้ที่ได้รับเพียงพอต่อการศึกษาต่อในระดับสูง (1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5.6 (สำหรับผู้ที่ยังไม่มีงานทำ) ยังไม่ทำงานเนื่องจาก
Your answer
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา สภาพแวดล้อมทางการศึกษา ทัศนคติต่อหลักสูตร และกระบวนการบริหารจัดการ คำถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฯ
โครงสร้างหลักสูตร (1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด)1. ความเหมาะสมด้านเนื้อหาโดยภาพรวม
1. ความเหมาะสมด้านเนื้อหาโดยภาพรวม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ความเหมาะสมของจำนวนชั่วโมงเรียน (45 ชั่วโมง)
2. ความเหมาะสมของจำนวนชั่วโมงเรียน (45 ชั่วโมง)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ
3. เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. การศึกษาดูงานนอกสถานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในการทำงาน
4. การศึกษาดูงานนอกสถานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในการทำงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. หลักสูตรที่ท่านจบการศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาด
5. หลักสูตรที่ท่านจบการศึกษาเป็นที่ต้องการของตลาด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
กระบวนการเรียนการสอน (1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด)6. การเรียนการสอนมีความทันสมัย
6. การเรียนการสอนมีความทันสมัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. การเรียนการสอนฝึกให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์และค้นคว้า
7. การเรียนการสอนฝึกให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์และค้นคว้า
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. การเรียนการสอนฝึกให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ
8. การเรียนการสอนฝึกให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. การเรียนการสอนฝึกให้นักศึกษามีส่วนร่วมและกล้าแสดงออก
9. การเรียนการสอนฝึกให้นักศึกษามีส่วนร่วมและกล้าแสดงออก
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. การเรียนการสอนเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง
10. การเรียนการสอนเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. การสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมและจริยธรรมในระหว่างการเรียน
11. การสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมและจริยธรรมในระหว่างการเรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12. การฝึกการทำงานคนเดียว/เป็นกลุ่มระหว่างเรียน
12. การฝึกการทำงานคนเดียว/เป็นกลุ่มระหว่างเรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
กิจกรรมนักศึกษา (1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด)13. นักศึกษามีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาแนวคิด
13. นักศึกษามีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาแนวคิด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
14. นักศึกษามีกิจกรรมช่วยฝึกการบริหารจัดการ
14. นักศึกษามีกิจกรรมช่วยฝึกการบริหารจัดการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
15. กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์
15. กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
16. กิจกรรมระหว่างการศึกษาสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
16. กิจกรรมระหว่างการศึกษาสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
สภาพแวดล้อมของสถานที่เรียน (1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด)17. ความเหมาะสมของห้องเรียน
17. ความเหมาะสมของห้องเรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
18. ความเหมาะสมของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
18. ความเหมาะสมของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
19. ความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ
19. ความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
20. บรรยากาศในการเรียนรู้ของสถานที่เรียน
20. บรรยากาศในการเรียนรู้ของสถานที่เรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
21. มาตรการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และสถานที่เรียน
21. มาตรการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และสถานที่เรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ทัศนคติต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด)22. ความพึงพอใจต่อการเป็นบัณฑิตของหลักสูตร
22. ความพึงพอใจต่อการเป็นบัณฑิตของหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. เหตุผลที่เลือกเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Your answer
7. โปรดแสดงความเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับหลักสูตร และกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม กรุณาให้ข้อเสนอแนะ
Your answer
8. ท่านคิดว่าควรปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตในด้านใดบ้าง (1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด)1.จำนวนรายวิชา
1.จำนวนรายวิชา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. จำนวนหน่วยกิต
2. จำนวนหน่วยกิต
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. เนื้อหารายวิชา
3. เนื้อหารายวิชา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. การเรียงลำดับรายวิชา
4. การเรียงลำดับรายวิชา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ความต่อเนื่องของเนื้อหารายวิชา
5. ความต่อเนื่องของเนื้อหารายวิชา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. ความทันสมัยของเนื้อหารายวิชา
6. ความทันสมัยของเนื้อหารายวิชา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. ความซ้ำซ้อนของเนื้อหารายวิชา
7. ความซ้ำซ้อนของเนื้อหารายวิชา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. เนื้อหาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
8. เนื้อหาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. ท่านคิดว่ารายวิชาใดที่ควรปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย สามารถนำไปใช้ได้จริงหรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ กรุณาระบุรายวิชาที่ควรปรับปรุง
Your answer
10. ท่านมีความคิดเห็นว่า รายวิชาใดบ้างที่ควรเพิ่มจำนวนหน่วยกิต
(กรุณาระบุเหตุผล)
Your answer
11. ท่านมีความคิดเห็นว่า รายวิชาใดบ้างที่ควรลดจำนวนหน่วยกิต
(กรุณาระบุเหตุผล)
Your answer
12. วิชาใดที่ท่านได้ใช้ประโยชน์ในการทำงาน โปรดระบุ
Your answer
13. ท่านคิดว่าบัณฑิตที่จบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ควรมีความสามารถอย่างไร
Your answer
14. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาแต่ละรายวิชา (ให้ทำเครื่องหมาย ลงในช่องรายวิชาทุกวิชาที่ท่านลงทะเบียนเรียน)
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (0 = ไม่เหมาะสม , 1 = น้อย , 2 = ปานกลาง , 3 = มาก )GE101 THE PATH TO WISDOM
GE101 THE PATH TO WISDOM
ไม่เหมาะสม
มาก
GE111 TRUTH AND SERVICE
GE111 TRUTH AND SERVICE
ไม่เหมาะสม
มาก
2. กลุ่มวิชาภาษา (0 = ไม่เหมาะสม , 1 = น้อย , 2 = ปานกลาง , 3 = มาก )GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
ไม่เหมาะสม
มาก
GE108 ENGLISH I
GE108 ENGLISH I
ไม่เหมาะสม
มาก
GE109 ENGLISH II
GE109 ENGLISH II
ไม่เหมาะสม
มาก
GE208 ENGLISH III
GE208 ENGLISH III
ไม่เหมาะสม
มาก
GE209 ENGLISH IV
GE209 ENGLISH IV
ไม่เหมาะสม
มาก
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (0 = ไม่เหมาะสม , 1 = น้อย , 2 = ปานกลาง , 3 = มาก )GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
ไม่เหมาะสม
มาก
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
GE106 LOGIC AND MATHEMATICS FOR DAILY LIVING
ไม่เหมาะสม
มาก
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (0 = ไม่เหมาะสม , 1 = น้อย , 2 = ปานกลาง , 3 = มาก )AE100 REMEDIAL ENGLISH
AE100 REMEDIAL ENGLISH
ไม่เหมาะสม
มาก
AE115 CONVERSATION I (SAME AS AE 215)
AE115 CONVERSATION I (SAME AS AE 215)
ไม่เหมาะสม
มาก
AE116 CONVERSATION II (SAME AS AE 216)
AE116 CONVERSATION II (SAME AS AE 216)
ไม่เหมาะสม
มาก
AE203 READING I
AE203 READING I
ไม่เหมาะสม
มาก
AE204 READING II
AE204 READING II
ไม่เหมาะสม
มาก
AE206 ANALYTICAL READING
AE206 ANALYTICAL READING
ไม่เหมาะสม
มาก
AE209 CUSTOMS AND CULTURE OF THE ENGLISH SPEAKING WORLD
AE209 CUSTOMS AND CULTURE OF THE ENGLISH SPEAKING WORLD
ไม่เหมาะสม
มาก
AE211 WRITING I
AE211 WRITING I
ไม่เหมาะสม
มาก
AE212 WRITING II
AE212 WRITING II
ไม่เหมาะสม
มาก
AE223 INTRODUCTION TO LITERATURE I
AE223 INTRODUCTION TO LITERATURE I
ไม่เหมาะสม
มาก
AE224 INTRODUCTION TO LITERATURE II
AE224 INTRODUCTION TO LITERATURE II
ไม่เหมาะสม
มาก
AE234 INTRODUCTION TO PHONETICS AND PHONOLOGY
AE234 INTRODUCTION TO PHONETICS AND PHONOLOGY
ไม่เหมาะสม
มาก
AE235 INTRODUCTION TO MORPHOLOGY AND SYNTAX
AE235 INTRODUCTION TO MORPHOLOGY AND SYNTAX
ไม่เหมาะสม
มาก
AE303 CRITICAL READING
AE303 CRITICAL READING
ไม่เหมาะสม
มาก
AE311 ESSAY WRITING
AE311 ESSAY WRITING
ไม่เหมาะสม
มาก
AE312 ACADEMIC WRITING
AE312 ACADEMIC WRITING
ไม่เหมาะสม
มาก
AE315 PUBLIC SPEAKING
AE315 PUBLIC SPEAKING
ไม่เหมาะสม
มาก
AE371 BUSINESS ENGLISH I
AE371 BUSINESS ENGLISH I
ไม่เหมาะสม
มาก
AE411 PRINCIPLES OF TRANSLATION
AE411 PRINCIPLES OF TRANSLATION
ไม่เหมาะสม
มาก
AE492 SEMINAR IN ENGLISH
AE492 SEMINAR IN ENGLISH
ไม่เหมาะสม
มาก
กลุ่มวิชาเอกเลือก (0 = ไม่เหมาะสม , 1 = น้อย , 2 = ปานกลาง , 3 = มาก )AE281 MYTHOLOGY AND BIBLICAL BACKGROUND TO ENGLISH LITERATURE
AE281 MYTHOLOGY AND BIBLICAL BACKGROUND TO ENGLISH LITERATURE
ไม่เหมาะสม
มาก
AE313 RESEARCH METHODOLOGY IN ENGLISH
AE313 RESEARCH METHODOLOGY IN ENGLISH
ไม่เหมาะสม
มาก
AE323 SURVEY OF BRITISH LITERATURE I
AE323 SURVEY OF BRITISH LITERATURE I
ไม่เหมาะสม
มาก
AE324 SURVEY OF BRITISH LITERATURE II
AE324 SURVEY OF BRITISH LITERATURE II
ไม่เหมาะสม
มาก
AE327 SURVEY OF AMERICAN LITERATURE I
AE327 SURVEY OF AMERICAN LITERATURE I
ไม่เหมาะสม
มาก
AE328 SURVEY OF AMERICAN LITERATURE II
AE328 SURVEY OF AMERICAN LITERATURE II
ไม่เหมาะสม
มาก
AE338 CREATIVE WRITING
AE338 CREATIVE WRITING
ไม่เหมาะสม
มาก
AE361 SOCIOLINGUISTICS
AE361 SOCIOLINGUISTICS
ไม่เหมาะสม
มาก
AE362 PSYCHOLINGUISTICS
AE362 PSYCHOLINGUISTICS
ไม่เหมาะสม
มาก
AE372 BUSINESS ENGLISH II
AE372 BUSINESS ENGLISH II
ไม่เหมาะสม
มาก
AE373 ENGLISH FOR HOSPITALITY INDUSTRY
AE373 ENGLISH FOR HOSPITALITY INDUSTRY
ไม่เหมาะสม
มาก
AE374 ENGLISH FOR MASS MEDIA
AE374 ENGLISH FOR MASS MEDIA
ไม่เหมาะสม
มาก
AE412 READING, TRANSLATION AND WRITING NEWS ARTICLES
AE412 READING, TRANSLATION AND WRITING NEWS ARTICLES
ไม่เหมาะสม
มาก
AE416 INTERPRETATION
AE416 INTERPRETATION
ไม่เหมาะสม
มาก
AE417 SPECIAL TOPICS FOR TRANSLATION
AE417 SPECIAL TOPICS FOR TRANSLATION
ไม่เหมาะสม
มาก
AE421 CONTEMPORARY ENGLISH LITERARY WORKS
AE421 CONTEMPORARY ENGLISH LITERARY WORKS
ไม่เหมาะสม
มาก
AE422 SHAKESPEARE'S PLAYS
AE422 SHAKESPEARE'S PLAYS
ไม่เหมาะสม
มาก
AE423 ASIAN LITERATURE
AE423 ASIAN LITERATURE
ไม่เหมาะสม
มาก
AE424 S.E.A. WRITE AWARD LITERAY WORKS
AE424 S.E.A. WRITE AWARD LITERAY WORKS
ไม่เหมาะสม
มาก
AE426 SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LITERATURE
AE426 SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LITERATURE
ไม่เหมาะสม
มาก
AE436 SPECIAL TOPICS IN LINGUISTICS
AE436 SPECIAL TOPICS IN LINGUISTICS
ไม่เหมาะสม
มาก
AE451 METHODOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING
AE451 METHODOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING
ไม่เหมาะสม
มาก
AE452 TEACHING ENGLISH TO THAI STUDENTS
AE452 TEACHING ENGLISH TO THAI STUDENTS
ไม่เหมาะสม
มาก
AE453 EDUCATIONAL INNOVATIONS AND TECHNOLOGY FOR ENGLISH TEACHING
AE453 EDUCATIONAL INNOVATIONS AND TECHNOLOGY FOR ENGLISH TEACHING
ไม่เหมาะสม
มาก
AE491 INDEPENDENT STUDY IN ENGLISH
AE491 INDEPENDENT STUDY IN ENGLISH
ไม่เหมาะสม
มาก
AE493 SELECTED TOPICS IN ENGLISH
AE493 SELECTED TOPICS IN ENGLISH
ไม่เหมาะสม
มาก
AE494 ENGLISH FOR MULTICULTURAL LEARNING AND UNDERSTANDING
AE494 ENGLISH FOR MULTICULTURAL LEARNING AND UNDERSTANDING
ไม่เหมาะสม
มาก
AE495 PRACTICUM
AE495 PRACTICUM
ไม่เหมาะสม
มาก
AE496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN ENGLISH
AE496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN ENGLISH
ไม่เหมาะสม
มาก
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) (0 = ไม่เหมาะสม , 1 = น้อย , 2 = ปานกลาง , 3 = มาก )FL251 INTRODUCTION TO CHINESE CONVERSATION
FL251 INTRODUCTION TO CHINESE CONVERSATION
ไม่เหมาะสม
มาก
FL252 CHINESE CONVERSATION FOR DAILY LIVING
FL252 CHINESE CONVERSATION FOR DAILY LIVING
ไม่เหมาะสม
มาก
FL351 CHINESE CONVERSATION FOR TOURISM
FL351 CHINESE CONVERSATION FOR TOURISM
ไม่เหมาะสม
มาก
FL352 CHINESE CONVERSATION FOR BUSINESS
FL352 CHINESE CONVERSATION FOR BUSINESS
ไม่เหมาะสม
มาก
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาญึ่ปุ่น) (0 = ไม่เหมาะสม , 1 = น้อย , 2 = ปานกลาง , 3 = มาก )FL253 INTRODUCTION FOR JAPANESE CONVERSATION
FL253 INTRODUCTION FOR JAPANESE CONVERSATION
ไม่เหมาะสม
มาก
FL353 JAPANESE CONVERSATION FOR DAILY LIVING
FL353 JAPANESE CONVERSATION FOR DAILY LIVING
ไม่เหมาะสม
มาก
FL254 BASIC JAPANESE CONVERSATION FOR TOURISM
FL254 BASIC JAPANESE CONVERSATION FOR TOURISM
ไม่เหมาะสม
มาก
FL354 BASIC JAPANESE CONVERSATION IN A WORK PLACE
FL354 BASIC JAPANESE CONVERSATION IN A WORK PLACE
ไม่เหมาะสม
มาก
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี) (0 = ไม่เหมาะสม , 1 = น้อย , 2 = ปานกลาง , 3 = มาก )FL255 INTRODUCTION TO KOREAN CONVERSATION
FL255 INTRODUCTION TO KOREAN CONVERSATION
ไม่เหมาะสม
มาก
FL256 KOREAN CONVERSATION FOR DAILY LIVING
FL256 KOREAN CONVERSATION FOR DAILY LIVING
ไม่เหมาะสม
มาก
FL355 KOREAN CONVERSATION FOR TOURISM
FL355 KOREAN CONVERSATION FOR TOURISM
ไม่เหมาะสม
มาก
FL356 KOREAN CONVERSATION FOR BUSINESS
FL356 KOREAN CONVERSATION FOR BUSINESS
ไม่เหมาะสม
มาก
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาสเปน) (0 = ไม่เหมาะสม , 1 = น้อย , 2 = ปานกลาง , 3 = มาก )FL257 INTRODUCTION TO SPANISH CONVERSATION
FL257 INTRODUCTION TO SPANISH CONVERSATION
ไม่เหมาะสม
มาก
FL258 SPANISH CONVERSATION FOR DAILY LIVING
FL258 SPANISH CONVERSATION FOR DAILY LIVING
ไม่เหมาะสม
มาก
FL357 SPANISH CONVERSATION FOR TOURISM
FL357 SPANISH CONVERSATION FOR TOURISM
ไม่เหมาะสม
มาก
FL358 SPANISH CONVERSATION FOR BUSINESS
FL358 SPANISH CONVERSATION FOR BUSINESS
ไม่เหมาะสม
มาก
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาเยอรมัน) (0 = ไม่เหมาะสม , 1 = น้อย , 2 = ปานกลาง , 3 = มาก )FL259 GERMAN I
FL259 GERMAN I
ไม่เหมาะสม
มาก
FL260 GERMAN II
FL260 GERMAN II
ไม่เหมาะสม
มาก
FL359 GERMAN CONVERSATION I
FL359 GERMAN CONVERSATION I
ไม่เหมาะสม
มาก
FL360 GERMAN CONVERSATION II
FL360 GERMAN CONVERSATION II
ไม่เหมาะสม
มาก
ตอนที่ 5 ปัจจัยเกื้อหนุนทางการศึกษา
โปรดแสดงความเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุนทางการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ปัจจัยเกื้อหนุนทางการศึกษา (1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด)1. ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน
1. ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. เครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอต่อความต้องการค้นคว้า
2. เครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอต่อความต้องการค้นคว้า
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. สำนักหอสมุดมีหนังสือเพียงพอต่อความต้องการค้นคว้า
4. สำนักหอสมุดมีหนังสือเพียงพอต่อความต้องการค้นคว้า
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 6 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
15. ด้านการดูแลจากอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา (1 = น้อยที่สุด , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง , 4 = มาก , 5 = มากที่สุด)15.1 อาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางให้เข้าพบ
15.1 อาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางให้เข้าพบ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
15.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำที่เหมาะสม
15.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำที่เหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
15.3 อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถจัดการกับข้อร้องเรียนของนักศึกษา
15.3 อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถจัดการกับข้อร้องเรียนของนักศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
16. ด้านการเรียนการสอน
Your answer
17. เครื่องมือ/อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน
Your answer
18. ด้านปัจจัยเกื้อหนุนต่อการเรียนการสอน เช่น สถานที่เรียน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น
Your answer
19. ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
Your answer
20. ท่านคิดว่า ควรเพิ่มกิจกรรมเสริมความรู้/ทักษะ นอกเหนือจากที่มีอยู่ในหลักสูตร หรือไม่
20.1 ควรเพิ่มกิจกรรมเสริมความรู้/ทักษะ เนื่องจาก
Your answer
20.2 ไม่ควรเพิ่มกิจกรรมเสริมความรู้/ทักษะ เนื่องจาก
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service