Konferencja DZIEDZICTWO: Interpretacja w działaniu
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT oraz Narodowy Instytutu Dziedzictwa serdecznie zapraszają do udziału w konferencji DZIEDZICTWO: Interpretacja w działaniu, która odbędzie się 27 września 2019 roku w Bramie Poznania (ul.Gdańska 2, 61-123 Poznań).

Konferencja DZIEDZICTWO: interpretacja w działaniu to spotkanie osób zaangażowanych w ochronę i opiekę nad dziedzictwem, zwłaszcza poprzez jego interpretację. Ideą konferencji jest połączenie wystąpień teoretyków z prezentacją doświadczeń i przemyśleń praktyków, związanych z instytucjami publicznymi i obszarem społeczeństwa obywatelskiego.
PROGRAM KONFERENCJI dostępny na: www.bramapoznania.pl

Udział w konferencji w charakterze Słuchacza /- ki jest BEZPŁATNY, wymaga rejestracji poprzez poniższy formularz oraz otrzymania mailowego POTWIERDZENIA od Organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 WRZEŚNIA br. poprzez niniejszy formularz zgłoszeniowy. Ilość miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decyduje termin zgłoszenia. Wszelkie informacje dotyczące spotkania można uzyskać na stronie internetowej Organizatora lub kontaktując się z Organizatorem przez e-mail centrum@trakt.poznan.pl

1. Imię i nazwisko *
Your answer
2. Adres e-mail *
Your answer
3. Telefon kontaktowy
Your answer
4. Nazwa instytucji *
Your answer
5. Zgłaszam chęć udziału w konferencji DZIEDZICTWO: Interpretacja w działaniu *
6. Zgłaszam chęć udziału w wydarzeniu towarzyszącym konferencji DZIEDZICTWO: Interpretacja w działaniu *
7. Oświadczam, że zapoznałem / -am się z Regulaminem udziału w konferencji DZIEDZICTWO: Interpretacja w działaniu oraz akceptuję jego postanowienia *
Regulamin udziału w konferencji DZIEDZICTWO: Interpretacja w działaniu
I. Postanowienia ogólne

§1
1. Organizatorem konferencji DZIEDZICTWO: Interpretacje w działaniu, zwanej dalej Konferencją jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT z siedzibą przy ul. Gdańskiej 2, 61-123 Poznań, zwane dalej Organizatorem.
2. Współorganizatorem Konferencji jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
3. Konferencja odbędzie się 27 września 2019 roku w Poznaniu, w siedzibie Organizatora.

§2
1. Wszelkie informacje dotyczące Konferencji będą publikowane na stronie Organizatora, a wszelkie pytania dotyczące Konferencji należy kierować drogą elektroniczną na adres: centrum@trakt.poznan.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiadania na zadane pytania oraz kontaktowania się z uczestnikami telefonicznie, na wskazany przez uczestnika numer telefonu lub za pośrednictwem poczty e-mail, na wskazany adres mailowy.
3. Uczestnikami Konferencji mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu lub szkodę majątkową u osób, które wprowadziły Organizatora w błąd, co do swojej pełnoletniości.

§3
1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że Uczestnik został poinformowany przez Organizatora o sposobie przeprowadzania Konferencji (data, czas i miejsce jej organizacji) oraz treści niniejszego Regulaminu i akceptuje warunki określone przez Organizatora.
2. Uczestnik akceptuje wszelkie warunki, zasady i regulaminy obowiązujące na terenie miejsca Konferencji, w szczególności Regulamin Obiektu Brama Poznania, zobowiązując się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na tych terenach.

II. Warunki uczestnictwa

§4
1. Uczestnikiem biernym konferencji może być osoba, zwana dalej Uczestnikiem, która przeszła pomyślnie proces rejestracji.
2. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej i zamieszczonego na niej elektronicznego formularza.
3. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularz zgłoszeniowego oraz otrzymanie potwierdzenia od Organizatora.
4. Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Rejestracji należy dokonać do 18 września 2019 roku.
6. Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji należy zgłaszać mailowo na adres: centrum@trakt.poznan.pl.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia się przez Uczestnika na Konferencję lub za brak możliwości przekazania danych osobowych z przyczyn niezależnych od Organizatora.
8. Organizator ma prawo dowolnego wydłużenia lub skrócenia czasu trwania rejestracji, w szczególności w przypadku tymczasowej awarii serwera.

§5
1. Udział w Konferencji jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
2. Organizator zapewnia możliwość korzystania z atrakcji dodatkowych (wydarzenia towarzyszące), po wcześniejszym zgłoszeniu przez Uczestnika.
3. Organizator nie zapewnia wyżywienia oraz noclegu.
4. Organizator nie zwraca żadnych kosztów ponoszonych przez Uczestników w związku z uczestnictwem w Konferencji, w szczególności nie zapewnia zwrotu kosztów za przejazd oraz nocleg.

§6
1. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania, w tym dotyczące jego zdrowia, które mogłyby mieć wpływ na możliwość udziału w Konferencji (w szczególności choroby przewlekłe, bądź wymagające zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, bądź konieczność hospitalizacji) oraz że jest w stanie pod względem zdrowotnym wziąć udział w Konferencji.
2. Uczestnik nie może dochodzić względem Organizatora żadnych roszczeń, związanych z pogorszeniem stanu zdrowia podczas trwania Konferencji, jeśli nastąpiło ono w wyniku niepoinformowania Organizatora o istnieniu okoliczności wskazanych w §6 ust. 1, podania w tym zakresie nieprawdziwych informacji lub wprowadzenia Organizatora w błąd.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.
4. Zabrania się uczestniczenia w Konferencji osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz ich spożywania w trakcie.
5. Zabrania się wszelkich działań powodujących lub mogących spowodować wprowadzenie w błąd Organizatora lub innych uczestników rejestracji, zakłócanie prawidłowości przebiegu rejestracji lub naruszenie jej bezpieczeństwa. Działania takie będą skutkować natychmiastową dyskwalifikacją. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Organizator.

IV. Wykorzystanie wizerunku

§7
Uczestnik wyraża nieodpłatnie nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na to, aby wizerunek utrwalony na zdjęciach fotograficznych oraz nagraniach filmowych podczas Konferencji był wielokrotnie (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) w celach niekomercyjnych wykorzystywany na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
1. wykorzystania dla celów realizacji działań programowych CTK TRAKT;
2. włączania do innych utworów (m.in. audiowizualnych i/lub multimedialnych) tworzonych przez CTK TRAKT lub na jego zlecenie przez inny podmiot;
3. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
4. wprowadzania do obrotu (m.in. w ramach utworów wskazanych w pkt. b) w kraju i za granicą Rzeczpospolitej Polskiej;
5. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
6. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, DSL, ADSL);
7. nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną (m.in. DTT, LPTV, UHF, CCTS);
8. nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pośrednictwem satelity (m.in. TVRO, MMDS, SMATV, UKF);
9. równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii);
10. umieszczania utworów w elektronicznych bazach danych;
11. publicznego wykonywania i/lub publicznego odtwarzania;
12. wykorzystywania fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;
13. wykorzystania dla celów promocyjnych i reklamowych (m.in. w materiałach drukowanych i elektronicznych, publikacjach prasowych, na stronach internetowych, materiałach promocyjnych, reklamach, folderach, ulotkach oraz za pomocą innych narzędzi i kanałów znanych w momencie zawarcia niniejszej umowy) dotyczących działalności CTK TRAKT.

V. Klauzula informacyjna

§8

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, iż:
1. administratorem danych osobowych Uczestnika jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@trakt.poznan.pl;
3. dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na użytek udziału w Konferencji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - prawnie usprawiedliwiony interes administratora;
4. dane osobowe Uczestnika nie będą dalej przekazywane;
5. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą nie dłużej niż 2 lata od zakończenia wydarzenia. Po tym terminie dane są usuwane;
6. Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa podania danych może uniemożliwić skorzystanie z usługi.


VI. Postanowienia końcowe

§9

1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konferencji, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad i programu, w tym treści niniejszego Regulaminu. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Organizatora.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Konferencją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy, według siedziby Organizatora.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą podanych danych w związku ze spotkaniem. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w szczególności za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych kontaktowych, które utrudniają lub uniemożliwiają skontaktowanie się przez Organizatora z Uczestnikiem.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service