Годишен доклад-анализ за реализирането на политиката на приобщаващото образование през 2018/2019 г. Справка формуляр за детски градини.
Справката следва да бъде попълнена от директорите на детските градини в срок до 23.07.2019 г. В случай, че нямате деца от посочената категория, моля отбележете това обстоятелство с "О". Пишете само цифри в полетета за отговор, когато това се изисква .
1. код по НЕИСПУО *
Your answer
2. образователна институция *
Your answer
3. населено място *
Your answer
4. Осигурено ли е предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие *
5. Брой педагогически специалисти, назначени в детската градина, *
Your answer
6. От общия брой специалисти, назначени в детската градина: брой ресурсни учители, назначени в детската градина *
Your answer
7. От общия брой специалисти, назначени в детската градина: брой психолози, назначени в детската градина *
Your answer
8. От общия брой специалисти, назначени в детската градина: брой логопеди, назначени в детската градина *
Your answer
9. Логопедът в детската градина през 2018/2019 г. ли е назначен ? *
10. От общия брой специалисти, назначени в детската градина: брой слухово - речеви рехабилитатори, назначени в детската градина. *
Your answer
11. От общия брой специалисти, назначени в детската градина: брой педагози на зрително затруднени деца, назначени в детската градина *
Your answer
12. Общ брой деца в специални групи в детски градини.(попълва се само от детските градини, в които има специални групи)
Your answer
13. Брой деца с нарушено зрение *
Your answer
14. Брой деца с увреден слух *
Your answer
15. Брой деца със СОП в детската градина с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитие (чл.187, ал. 2. т. 1 на ЗПУО) *
Your answer
16. Брой деца в риск в детската гредина с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитие (чл.187, ал. 2. т. 2 на ЗПУО) *
Your answer
17. Брой деца с изявени дарби в детската градина с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитие (чл.187, ал .2. т. 3 на ЗПУО)
Your answer
18. Брой деца с хронични заболявания в детската градина с осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитие (чл.187, ал. 2. т. 4 на ЗПУО)
Your answer
19.Брой организирани и проведени квалификационни дейности за педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със СОП (брой обучения) *
Your answer
20. Брой изяви по националния календар за изяви по интереси на децата и учениците *
Your answer
21. Брой участвали деца в изявите по националния календар за изяви по интереси на децата и учениците *
Your answer
22. Брой изяви по националния спортен календар *
Your answer
23. Брой участвали деца по националния спортен календар *
Your answer
24. Има ли здравен кабинет в детската градина? *
25. Здравният кабинет в детската градина през учебната 2018/2019 г, ли е открит? *
26. Брой медецински специалисти, назначени в детската градина *
Your answer
27. Медицинският специалист в детската градина, през 2018/2018 г. ли е назначен? *
28. Има ли логопедичен кабинет в детската градина? *
29. Логопедичният кабинет в детската градина, през 2018/2019 г. ли е открит? *
30. Опишете дейностите за изграждане на положителни нагласи за осъществяване на политиката за приобщаващто образование и за включване на семействата на ученищите като партньори. *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy