แบบประเมินโครงการอบรมการนำเสนอผลงานรูปแบบ Rollup ด้วยโปรแกรม Photoshop สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  คำชี้แจง โปรดทำคลิกเลือกในช่องที่ตามจริง (กรุราตอบทุกคำถาม)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ประเมินการอบรม (ด้านความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์)

  คำชี้แจง โปรดทำคลิกเลือกระดับความเห็นตามจริง (กรุราตอบทุกคำถาม)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ประเมินการอบรม (ด้านความพึงพอใจต่อการอบรม)

  คำชี้แจง โปรดทำคลิกเลือกระดับความเห็นตามจริง (กรุราตอบทุกคำถาม)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question