ใบสมัครเข้ารับการอบรมฟรี
โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน หลักสูตรการขนส่งทางทะเลและทางอากาศ (อบรม 60 ชั่วโมง)
Email address *
ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - สกุล(ภาษาไทย) *
ชื่อเล่น (ภาษาไทย) *
คำนำหน้า (ภาษาอังกฤษ) *
ชื่อ - สกุล(ภาษาอังกฤษ) *
ABC ตัวพิมพ์ใหญ่
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน *
วัน / เดือน / ปีเกิด *
01-01-2561
อายุ ( ปี ) *
ศาสนา *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
การรับราชการทหาร *
ประวัติการศึกษา (สูงสุด) *
ชื่อสถาบัน *
สาขาวิชาที่จบ *
ที่ทำงานปัจจุบัน ชื่อบริษัท *
ประสบการณ์ทำงาน (ปี) *
ตำแหน่ง *
กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อท่านได้ที่ *
คุณ .... / ความสัมพันธ์ / เบอร์โทรศัพท์
ท่านทราบข้อมูลการรับสมัครจากสื่อใด *
หลักฐานการสมัคร ( รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน)
1.ใบสมัครเข้าร่วมอบรม
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานการศึกษา
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service