แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด
คำชี้แจง
ให้ Checkboxes และตอบคำถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพื่องานห้องสมุดจะได้นำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการต่อไป
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ลักษณะการให้บริการห้องสมุด
1.จำนวนครั้งที่เข้ามาใช้บริการของห้องสมุดภายในระยะเวลา 1 เดือน
2. ช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการของห้องสมุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
3.ประเภทของบริการที่เข้าใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 3 สอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด
3.1ด้านบุคลากร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ครูและเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี
2. ครูและเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ฉับไว
ครูและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
ครูและเจ้าหน้าที่เอาใจใส่ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการให้บริการ
3.2ด้านระบบให้บริการ
มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เข้าใจง่าย
การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง
มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้การบริการสะดวก และรวดเร็ว
มีช่องทางให้ผู้ใช้บริการแสดงข้อคิดเห็น/ประเมินการให้บริการ
มีป้ายประกาศ/บอร์ดประชาสัมพันธ์แนะนำการให้บริการ
มีระยะเวลายืมหนังสือและสื่อต่างๆ ที่เหมาะสม
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในห้องสมุดสะอาด
มีที่นั้งจัดให้ไว้อย่างเพียงพอ
มีคอมพิวเตอร์และระบบInternet ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการให้บริการ
การจัดเรียงหนังสือเป็นระเบียบถูกต้องค้นหาง่าย
ป้ายบอกประเภทของหนังสือชัดเจน
วารสารมีไว้ให้บริการหลากหลาย
หนังสือพิพม์เพียงพอต่อการใช้บริการ
ตอนที่ 4 การแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
1.ถ้าคิดคะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนการให้บริการของห้องสมุด
2. จุดเด่นของการให้บริการที่ท่านประทับใจ คือ
Your answer
3. จุดที่ควรพัฒนาและปรับปรุง คือ
Your answer
4. ท่านอยากให้ห้องสมุดให้บริการอะไรเพิ่มจากที่มีอยู่แล้ว
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms