ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ Active School for Active Citizen
🎓แนวคิดของโรงเรียนที่ไม่ใช้แบบเรียนสอนหนังสืออย่างเดียว แต่ใช้สื่อและเครื่องมือการคิดที่หลากหลาย
และแนะนำนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ Personalised & Active Learning
กำหนดการ
กำหนดการงานสัมมนาหัวข้อ “Active School for Active Citizen"
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562
ณ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

เวลา กิจกรรม

- ภาค 1 (เช้า)
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ
โดย คุณสมชัย ถาวรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น
09.10 – 10.00 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “Active School for Active Citizen สร้างโรงเรียนแห่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งสู่การเป็นพลเมืองดี”
โดย คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถานบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00 น. เสวนาชวนคิด “โรงเรียนแห่งการคิด (Thinking School)”
โดย ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

-ภาค 1 (บ่าย)
13.00 – 14.30 น. “Workshop การออกแบบกิจกรรมในห้องเรียน”
(เหมาะสำหรับหัวหน้าฝ่ายวิชาการ, หัวหน้ากลุ่มสาระ, หัวหน้าระดับปฐมวัย, ครูบรรณารักษ์)
โดย คุณครูจุฬารัตน์ เหล่าไพโรจน์จารีและทีมงาน
14.30 – 16.00 น. World Café แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนและสรุปกิจกรรม

-ภาค 2 (บ่าย)
13.00 – 14.30 น. “Innovation for Active School”
(เหมาะสำหรับผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
14.30 – 16.00 น. World Café แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนและสรุปกิจกรรม


*หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมงานอบรมภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 หรือเมื่อมีผู้ตอบรับการเข้าร่วมอบรมครบตามจำนวนที่กำหนด

*****หากกรณีที่โรงเรียนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ไม่สะดวกเข้าร่วมอบรม กรุณาแจ้งยกเลิกกับทีมงาน ที่เบอร์ 0-2662-3000 ต่อ 4336 ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อสละสิทธิ์ให้คนถัดไป กรณีท่านไม่สะดวกร่วมและไม่แจ้งยกเลิก สถาบันใคร่ขอพิจารณาสิทธิ์ในการเข้าอบรมของโรงเรียนท่านในโอกาสถัดไป*****

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service