แบบประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลปีการศึกษา 2560
คำชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะวิทยาการจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของคณะ/หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ข้อ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

ผู้บริหาร หมายถึง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร โดย
ระดับ 5 หมายถึง การบริหารงานอยู่ในระดับดีมาก
ระดับ 4 หมายถึง การบริหารงานอยู่ในระดับดี
ระดับ 3 หมายถึง การบริหารงานอยู่ในระดับพอใช้
ระดับ 2 หมายถึง การบริหารงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
ระดับ 1 หมายถึง การบริหารงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
Required
2. สายงาน *
Required
ส่วนที่ 2 โปรดทำ เครื่องหมาย ( / ) ลงในช่อง”ระดับการบริหารงาน” โดยอ่านข้อความทุกข้อโดยละเอียด แล้วพิจารณาว่าการบริหารงานของผู้บริหาร เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับใด
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) *
5
4
3
2
1
1.1 มีการดำเนินการอย่างครบถ้วน ทั้งการวางแผน ระบบการทำงาน และการแก้ปัญหา
1.2 มีการจัดลำดับความสำคัญของงาน โดยมีการจัดสรรเวลางานอย่างเหมาะสม
1.3 สามารถให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการพัฒนางาน หรือบูรณาการความรู้ทางด้านบริหารจัดการกับแนวทางการปฏิบัติงาน
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) *
5
4
3
2
1
2.1 มีการบริหารงานที่ได้ผลงานที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย งบประมาณ และเวลาที่ใช้ไป มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรของคณะร่วมกัน
2.2มีการนำข้อมูลสารสนเทศ ชี้แจงให้ข้อมูลเป็นหลักสำคัญในการบริหารงาน
2.3 สามารถแนะแนวทาง แก้ไขปัญหาการทำงาน หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของหน่วยงาน
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) *
5
4
3
2
1
3.1 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ด้านอื่นที่ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ และเสียสละเวลาต่อการปฏิบัติราชการ
3.2 มีการบริหารงานสอดคล้องกับระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายของคณะและสอดคล้องความคาดหวังของความต้องการของชุมชนสังคมภายนอก
3.3 มีการบริหารงานได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) *
5
4
3
2
1
4.1 มีระบบให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่และศักยภาพของตนเอง
4.2 มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างทัดเทียมกัน
4.3 มีความสำนึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ และยอมรับผลการดำเนินงาน ทั้งรับผิดและรับชอบ
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) *
5
4
3
2
1
5.1. มีระบบการตรวจสอบการทำงานภายในหน่วยงานได้ทุกกระบวนการ
5.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานอย่างเปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่าง เสรีตามความเหมาะสม
5.3 มีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง
5.4 มีการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) *
5
4
3
2
1
6.1 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองได้
6.2 มีการใช้กระบวนการตัดสินใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง
6.3 มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) และนำไปปรับปรุงการบริหารงาน
7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) *
5
4
3
2
1
7.1 มีการกำหนดภาระหน้าที่หรือขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน และมอบหมายงานแก่บุคลากรในหน่วยงานได้เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของงานที่ทำ
7.2 มีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
7.3 มีการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนในการตัดสินใจเบื้องต้น และนำไปปรับปรุงการบริหารงาน
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) *
5
4
3
2
1
8.1 มีการกำหนดขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
8.2 มีการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ
9.3 มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
9. หลักความเสมอภาค (Equity) *
5
4
3
2
1
9.1 มีการบริหารงาน โดยคำนึงถึงบุคลากรให้ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน
9.2 มีการบริหารงาน โดยคำนึงถึงบุคลากรให้ได้รับการบริการอย่างทัดเทียมกัน
9.3 เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ไขปัญหา และนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการบริหารงาน
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) *
5
4
3
2
1
10.1 มีการนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้ทั้งจากภายในและภายนอกมาใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน
10.2 มีการใช้กระบวนการตัดสินใจเพื่อสรุปข้อคิดเห็น
10.3 มีการบริหารงานโดยยึดหลักฉันทามติ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ/ข้อแนะนำ เพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse - Terms of Service