แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ หอพักนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
  2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
  3.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ
  4.เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
  Please enter one response per row
  1.มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
  2.ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
  3.ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว
  Please enter one response per row
  1.ห้องพักมีความสะอาด 
  2.ห้องน้ำห้องส้วมสะอาด 
  3.ทางเดินสะอาด
  4.ถังขยะมีเพียงพอ และมีความสะอาด
  5.การดูแลพื้นที่ส่วนกลาง
  Please enter one response per row
  1.ได้รับความสะดวกในการเข้าพัก 
  2.ได้รับบริการในการเข้าพัก
  3.การบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในห้องพัก
  4.ความสะดวกในการติดต่อเจ้าหน้าที่หอพัก 
  5.การให้บริการของเจ้าหน้าที่หอพัก
  Please enter one response per row
  1.ห้องพักมีความสบาย / เหมาะสม 
  2.การจัดและตกแต่งอาคารหอพักมีความเหมาะสม 
  3.สถานที่อ่านหนังสือ/ติวภายในหอพัก 
  4.ห้องเอนกประสงค์ สถานที่พักผ่อน
  Please enter one response per row
  1.การทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
  2.การควบคุมดูแลทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อยที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในหอพัก
  3.เวลาปิด-เปิดหอพัก
  4.การห้ามบุคคลภายนอกขึ้นห้องพัก 
  5.การลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหอพัก
  Please enter one response per row
  1.มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  2.มีหนังสือพิมพ์
  3.มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านอินเตอร์เน็ต
  4.ความสะดวกในการรับข่าวสารหอพัก
  Please enter one response per row
  This is a required question