บทเรียน Online เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. เพื่อเป็นการให้บริการในการสร้างความรู้ความเข้าในด้วยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ภายใต้แนวคิด “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล”

กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้บริหารการศึกษา /ผู้บริหารสถานศึกษา /ข้าราชการครู /บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /ประชาชนทั่วไป

เนื้อหา
- รายละเอียดการประกันคุณภาพการศึกษา

แบบทดสอบ
- แบบปรนัย จำนวน 10 ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
- ร้อยละ 65 ขึ้นไป หมายถึง ผ่าน

หมายเหตุ ระบบการประเมินออนไลน์

Email *
ชื่อ-สกุล *
สังกัด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy