SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE VOLUNTARIAT SCOUTER
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE VOLUNTARIADO SCOUTER
Per a preparar el teu certificat necessitem que respongues a les següents preguntes.
Tingues en compte que la secretària del MEV és una persona voluntària que passa a signar els certificats una vegada a la setmana, per la qual cosa et recomanem que demanes el teu certificat amb suficient antelació.

Para preparar tu certificado necesitamos que respondas a las siguientes preguntas.
Ten en cuenta que la secretaria del MEV es una persona voluntaria que pasa a firmar los certificados una vez a la semana, por lo que te recomendamos que pidas tu certificado con suficiente antelación.

Nom *
Nombre
Your answer
Cognoms *
Apellidos
Your answer
DNI *
Your answer
Agrupament Escolta *
Grupo Sout
Correu electrònic (personal) *
Correo electrónico (personal)
Your answer
Telèfon de contacte *
Teléfono de contacto
Your answer
Rondes com scouter. Per favor, especifica nombre de rondes i les dates corresponents. (Es comprovarà amb la informació de CUDU) *
Rondas como scouter. Por favor, especifica número de rondas y las fechas correspondientes. (Se comprobará con la información de CUDU)
Your answer
Segueixes sent membre de l'agrupament en l'actualitat? *
¿Sigues siendo miembro del grupo en la actualidad?
En alguna ronda has sigut cap d'agrupament o de campament? *
¿En alguna ronda has sido jefe de grupo o de campamento?
Your answer
Una vegada que el teu certificat haja sigut expedit, necessitaràs l'original o procedim a arxivar-ho? *
Una vez que tu certificado haya sido expedido, ¿necesitarás el original o procedemos a archivarlo?
OBSERVACIONS (Si desitges comentar alguna cosa sobre el teu certificat, fes-ho ací)
OBSERVACIONES (Si deseas comentar algo sobre tu certificado, hazlo aquí)
Your answer
Avís Legal LOPD – Aviso Legal LOPD
No queda permès, per a menors de catorze anys sense consentiment dels titulars de la pàtria potestat o tutela, l'atribució de la condició d'usuari d'aquest lloc web, segons article 13.1 del R. D. 1720/2007. L'incompliment per part de l'usuari d'aquesta condició tindrà com a conseqüència la cancel·lació de les dades aportades.

En compliment de l'obligació d'informar en la recollida de dades sobre la base de l'article 5 de la Llei Orgànica, 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem de l'existència de fitxers o tractaments de dades de caràcter personal titularitat de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades depenent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), creats per a la finalitat de gestionar les nostres activitats i els nostres serveis oferits i amb la finalitat de dur a terme la gestió integral del conjunt del Voluntariat de l'entitat. Les dades romandran arxivats per a rebre comunicacions sobre activitats i serveis o per a rebre comunicacions de naturalesa informativa de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, per al que vostè consent expressament. En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés, cancel·lació, oposició i rectificació, mitjançant un escrit, acreditant la seua personalitat, dirigit a FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, carrer Balmes, Nº 17, 1º, C. P. 46001, València (València).

-----

No queda permitido, para menores de catorce años sin consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutela, la atribución de la condición de usuario de este sitio web, según artículo 13.1 del R. D. 1720/2007. El incumplimiento por parte del usuario de esta condición tendrá como consecuencia la cancelación de los datos aportados.

En cumplimiento de la obligación de informar en la recogida de datos en base al artículo 5 de la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de la existencia de ficheros o tratamientos de datos de carácter personal titularidad de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), creados para la finalidad de gestionar nuestras actividades y nuestros servicios ofertados y con la finalidad de llevar a cabo la gestión integral del conjunto del Voluntariado de la entidad. Los datos permanecerán archivados para recibir comunicaciones sobre actividades y servicios o para recibir comunicaciones de naturaleza informativa de FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, por cualquier medio, incluidos los electrónicos, para lo que usted consiente expresamente. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación, mediante un escrito, acreditando su personalidad, dirigido a FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ, calle Balmes, Nº 17, 1º, C. P. 46001, Valencia (Valencia).

Per favor, marca aquesta casella abans d'enviar el formulari. *
Per favor, marca aquesta casella abans d'enviar el formulari.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Federació d'Escoltisme Valencià.