แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม

การอบรม DLIT สุรินทร์ เขต 2
  1.ระยะเวลาในการอบรม
  2.เนื้อหาคู่มือสอดคล้องกับการบรรยาย
  3.บรรยากาศการอบรม
  4.การให้ความช่วยเหลือของวิทยากร
  5.คุณภาพของอาหารและเคื่องดื่ม
  6.สื่อ - โสตทัศนูปกรณ์ 
  7.ข้าพเจ้าสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสอนได้
  Please enter one response per row
  Must be fewer than 250 characters.
  This is a required question