สอบถามความพึงพอใจในบริการข้อมูล ของเว็บไซต์สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    1. ความทันสมัยของข้อมูล
    2. ความน่าสนใจของข้อมูล
    3. รูปแบบการนำเสนอมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน
    4. ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รับ
    5. ความพึงพอใจโดยรวมของข้อมูล
    Please enter one response per row
    This is a required question