สอบถามความพึงพอใจในบริการข้อมูล ของเว็บไซต์สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. ความทันสมัยของข้อมูล
  2. ความน่าสนใจของข้อมูล
  3. รูปแบบการนำเสนอมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน
  4. ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รับ
  5. ความพึงพอใจโดยรวมของข้อมูล
  Please enter one response per row
  This is a required question