Forskere kan her underskrive det åbne brev til regeringen "Politikerne bør behandle klimakrisen med samme alvor som Covid-19"
BREVET ER NU LUKKET FOR UNDERSKRIFTER, DER KOMMER MED I POLITIKEN, MEN MAN ER VELKOMMEN TIL AT SKRIVE UNDER, DA ET HØJERE TAL EVT. KAN NÆVNES I EVT. EFTERFØLGENDE PRESSEDÆKNING.

Information om dette åbne brev:
Letter text and information about this letter in an (unpolished) English translation for international colleagues at Danish universities/institutions:
https://docs.google.com/document/d/1yGV3lLUTEXXrfZso_9fg285XRvb1EZ8uEwCrI6Hhmgs/edit?usp=sharing 

Nedenfor følger en kort tekst som er udarbejdet af en gruppe forskere fra forskellige universiteter og forskningsinstitutioner.  

Man kan underskrive ved at anføre sit fulde navn, akademiske titel og arbejdsplads i bunden. Brevet er åbent for alle forskere, der har en PhD eller tilsvarende kvalifikation.

Vi har indtil videre ikke sat en deadline, da vi ønsker at flest mulige forskere kan nå at tage stilling til budskabet. Underskrivere vil få besked når listen lukkes med mulighed for at melde fejlagtig underskrift samt med information om, hvilket dansk dagblad, der vil bringe det åbne brev.

Det åbne brevs endelige ordlyd:

TITEL:
Politikerne bør behandle klimakrisen med samme alvor som Covid-19

UNDERRUBRIK:
Covid-19-pandemien har vist, at danske politikere har redskaberne til effektivt at håndtere en krise med store risici for befolkningen. Samtidig behandler samme politikere klimakrisen, som om risici her er langt mindre betydningsfulde. Danskerne har krav på, at regeringen forklarer hvorfor. Derfor beder vi regeringen svare på, hvorfor den vedvarende tøver med at bruge alle tilgængelige redskaber for at begrænse klimakrisen?  


BRØDTEKST
I maj 2018 stod 301 forskere bag et opråb med krav om mere ambitiøse mål og accelereret handling i klimapolitikken. Siden da førte en historisk tørke over sommeren 2018 og et efterfølgende stort folkeligt pres med skole- og klimademonstrationer til, at et næsten enigt folketing vedtog en klimalov og et mål om 70% reduktion i udledningerne i 2030 relativt til 1990. Der er endnu ikke klarhed fra den siddende regering om midlerne til at nå målet, mens klimaborgertinget, mange virksomheder og et voksende antal folkelige initiativer ønsker hurtigere og mere effektiv handling.

Vi er derfor sat tilbage i kampen mod uret på klimaområdet og har brug for accelereret handling. Her har Covid-19-krisen givet indsigt i, hvad der er politisk muligt i en situation, hvor befolkningen er udsat for store risici, og der samtidig er mange ubekendte faktorer.

De omfattende danske indgreb i samfundet som respons på Covid-19 var en bevidst politisk beslutning, der helt eksplicit tog stilling til de risici, der var blevet kommunikeret af WHO og eksperter nationalt og internationalt. Sundhedsministeriets daværende departementschef Per Okkels instruerede d. 14. marts 2020 direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm i at rammesætte sin vurdering af handlingsmuligheder: ”Før du svarer, skal du forlade ansvaret for proportionalitet i anerkendelse af et ekstremt forsigtighedsprincip”.

Naturligvis har dette givet anledning til svære diskussioner om, hvilke faglige indsigter, der måtte vige for handling på helbredsrisikoen fra Covid-19. Trods forskelle til håndtering af en pandemi, så har vi lært noget helt grundlæggende for håndtering af globale risici: Det står nu klart, at danske politikere kan lave vidtgående tiltag ud fra et forsigtighedsprincip, hvor andre hensyn, herunder til erhvervsliv og beskæftigelse, må vige for hensyn til at undgå uoprettelige skader.

Danske beslutningstagere ser på overfladen ud til at have reageret på klimaudfordringen med klimalovens målsætning om 70%-reduktion i 2030. Men de politiske reaktioner på to centrale spørgsmål giver grund til bekymring. Hvad skal vi forvente fra nye teknologier til at nå klimamålene? Og hvor højt skal vækst i BNP vægtes ift. langsigtede miljø- og klimahensyn?

Statsminister Mette Frederiksen udtrykte i en tale til Dansk Erhverv d. 13. september 2020, at klimalovens opfyldelse ”kun lade[r] sig gøre, hvis vi tør tro på, at teknologien er med til at finde svarene for os. Gør vi ikke det, bliver det kun højere afgifter. Og det er ikke svaret. Det er ikke svaret i dag, og det er ikke svaret om fem år eller om ti år".  Selvom udtalelsen var rettet til et forum af en bestemt gruppe interessenter, så er det et væsentligt budskab om regeringens fremtidsplaner. Afgifter anses af regeringen som skadelige for danske virksomheders internationale konkurrenceevne, som igen anses som vigtig for den danske økonomiske vækst. Statsministerens udsagn afspejler også en bredere tilgang til, hvordan forskning og teknologi forventes at skaffe størstedelen af reduktionerne i årene lige op til 2030, hvor 70%-målet skal nås. Det har regeringen kaldt en hockeystavs-formet udviklingslinje.

Hockeystaven for reduktioner er imidlertid direkte i modstrid med anbefalinger fra Klimarådet og FNs klimapanel, som prioriterer hurtige reduktioner nu, for at få bragt verden væk fra den nuværende ekstremt farlige situation, hvor vi har kurs mod 3-4 graders global opvarmning og risikerer at udløse såkaldte tipping points, som kan føre til en endnu højere og irreversibel opvarmning. Dertil kommer det mere lavpraktiske argument, at hvis vi i Danmark skal nå 70% i 2030, så skal vi i gang nu. Det haster med at skabe transparens og sikkerhed for borgere og virksomheder om de fremtidige rammevilkår og for at give de politiske tiltag tid til at få effekt.

Når Mette Frederiksen afviser afgifter som en vej frem, er det et udtryk for en fastholdelse af, at et snævert fokus på økonomisk vækst og danske virksomheders internationale konkurrenceevne har højere prioritet end at styre Danmark og verden væk fra en potentielt altødelæggende klimakatastrofe. Det er også implicit udtryk for en verdensopfattelse, hvor konkurrencen mellem lande også fremover vil vinde over det globale samarbejde, som er den eneste mulige vej væk fra klimakatastrofen.

I forskernes opråb fra 2018 stod der, at "hensynet til økonomisk vækst nu klart [bør] underordnes hensyn til bæredygtighed, sundhed, forurening og klima.” I en tværvidenskabelig rapport fra 2020 har de europæiske akademiers videnskabelige rådgivende råd (EASAC) foreslået en omstilling væk fra det “mønster af BNP-vækst, produktion og forbrug”, der “skaber risiko for irreversible skader” for både økosystemer og samfund.  

Covid-19-krisen har vist, at når det gælder sundhedshensyn i en national kontekst, så kan hensyn til økonomisk vækst og konkurrenceevne i høj grad tilsidesættes for en periode. Således valgte Danmark en strategi, der var anderledes end bl.a. Sverige og Storbritannien, hvor Covid-19-restriktionerne i foråret 2020 i højere grad blev tilpasset risikoen for økonomiske tab. Den danske strategi var effektiv for så vidt, at der hidtil har været klare forskelle i antal smittede og tabte leveår, hvor Danmark ligger i den lavere ende i Europa.

Covid-19 nedlukningen i foråret 2020 gav også helbredsmæssige sideeffekter, som viser den store gavn, vi kan få ved accelereret klimahandling. Lavere partikelforurening blev observeret i en række storbyer, og forskning har vist, at mange tusinde liv blev reddet af de midlertidige forbedringer i luftkvalitet . Til gengæld var Covid-19 nedlukningen socialt og psykisk udfordrende for mange. Hvis dansk klimapolitik skulle følge et forsigtighedsprincip, så har vi gode muligheder for at undgå de negative konsekvenser, som sås under Covid-19-nedlukningen.

En vigtig forskel mellem Covid-19-tiltag og klimatiltag er, at vi straks kan gå i gang med alternativer, som vil give samfundsmæssige gevinster. Vi har mange afprøvede løsninger, der kan give reduktioner her og nu. Klimaløsninger på områder som persontransport og opvarmning vil give mindre luftforurening. Danske forskere har estimeret, at mindre luftforurening alene kan spare det danske samfund for ca. 10 mia. kr. årligt . En målrettet omlægning mod mere plantebaseret landbrugsproduktion og -kost vil i Danmark udgøre umiddelbare gevinster for folkesundhed, biodiversitet, og vandmiljø, ligesom det potentielt set kan være normsættende i en international sammenhæng. Flere studier peger desuden på, at der vil være sundhedsgevinster ved et generelt lavere kødforbrug herhjemme. Udgifter til en hastig omlægning nu er også en investering i at mindske risikoen for enorme udgifter senere. Det gælder f.eks. til hastige sidste-øjebliks reduktionsindsatser og til udbedring af de ødelæggelser, som er forbundet med eskalerende klimaforandringer.

Nogle vil mene, at antallet af smittede og døde af covid-19 gør pandemien usammenlignelig med klimakrisen. Mange politikere har lyttet nøje til WHOs anbefalinger til håndteringen af Covid-19, mens selvsamme WHOs rapporter om 150.000 årlige klimarelaterede dødsfald gennem de seneste 10 år i langt mindre grad tages alvorligt. WHO forventer tallet vil stige til 250.000 dødsfald om året mellem 2030 og 2050 , mens the Lancet peger på, at der alene i  2018 døde næsten 300.000 mennesker som følge af rekordstore hedebølger .  FN vurderede i 2013, at næsten en fjerdedel af alle dødsfald globalt kunne tilskrives forskellige miljørisici , og sundhedsforskere har påpeget at risikoen for epidemier som Covid-19 stiger med afskovning og andre miljømæssige forandringer .

Klimaforskere har længe måttet kæmpe med argumenter om, at de usikkerheder, som omslutter viden om klimaforandringerne, udgør en legitim grund til at forsinke politisk handling. Covid-19-krisen har vist, at på trods af helt ekstreme usikkerheder omkring både dødsrater, mørketal og smittetryk, så var statsledere i Danmark og andre lande parate til at reagere på sygdomsrisici. På klimaområdet har vi meget omfattende forskning på tværs af fagområder, der samstemmende advarer om potentielt uoverskuelige konsekvenser af manglende handling, samt et globalt klimapanel, som løbende formidler pointerne til alle politiske niveauer. Ikke desto mindre må vi desværre kigge langt efter reel handlekraft. Det bør være slut nu, hvor vi ved, at den siddende regering er i stand til at handle øjeblikkeligt og følge et forsigtighedsprincip til dørs, når den ønsker det.

Hvis statsministeriet skulle følge forsigtighedslogikken fra Covid-19-krisen, så ville ministeriet kræve af alle relevante styrelsesdirektører og ministre, at offentligheden får en ærlig vurdering af klimakrisens risici og usikkerheder, men også af de mange positive sidegevinster for sundhed, natur og miljø, som kan opnås ved aktivt at afbøde klimaforandringerne. Som under Covid-19 ville vurderingen løbende blive opdateret med viden om situationen globalt - både hvad angår trusler for økosystemer og manglende international klimahandling. Vi er overbevist om, at en sådan ærlig og redelig kommunikation om de reelle risici, usikkerheder og muligheder for dansk ageren på klimakrisen vil anspore til en endnu bredere folkelig opbakning til en langt hurtigere og mere ambitiøs omstillingsproces.

Vi beder derfor regeringen svare på, hvorfor den vedvarende tøver med at bruge alle tilgængelige redskaber for at afværge de enorme risici for den danske befolkning, som klimakrisen udgør?

Underskrevet (opdateres, seneste optælling: 510 underskrifter)

Stefan Gaarsmand Jacobsen, Jens Friis Lund, Gregers Andersen, Bente Jespersen, Lisa Ann Richey, Jens Villiam Hoff, John Roy Porter, Henrik Hauggaard-Nielsen, Helene Dyrhauge, Michael Krabbe Borregaard, Peter Furu

Anne Leonora Blaakilde, Anne Nielsen, Steen Visholm, Jonas Andreasen Lysgaard, Anette Høite Hansen, Kevin Holger Mogensen, Kristian Bondo Hansen, Kristian Syberg, Jan Thorhauge Frederiksen, Emil Husted, Karl-Heinz Pogner, Birgitte Ravn Olesen, Jannie Møller Hartley, Nanna Jordt Jørgensen, Nana Vaaben, Cecilie Glerup, Matthias Gondan, Mie Plotnikof, Signild Vallgårda, Sara Dahlman, James Maguire, Morten Grud Rasmussen, Stefano Ponte, Mathias Lund Larsen, Lasse Folke Henriksen, Jacob Ørmen, Lisa Storm Villadsen, Karen Prins, Rico Kongsager, Anita Mac, Sarah Grams Davy, Keld Conradsen, Irina Papazu, Mia Husted, Tor Hernes, Lene Kjær, Mette Bladt, Nanna Inie, Silas Harrebye, Florence Villesèche, Adam Paulsen, Mikael Carleheden, Lotte Thomsen, Mikael Rothstein, Mette Weinreich Hansen, Lars Holm Rasmussen, Stine Rosenlund Hansen, Jan Rosiek, Esben Bjerggaard Nielsen, Nina Lundholm, Henrik Vejre, Merete Monrad, Thomas Kiørboe, Michelle Steinmüller, Jacob Hasselbalch, Mikkel Eskjær, Inger Stauning, Hanne Knudsen, Mette Pless, Niels Møller, Klaus Høyer, Yang Jiang, Niels Heine Kristensen, Mette Frahm Olsen, Line Ellegaard, Morten Ejrnæs, Jeppe Læssøe, Tore Tvarnø Lind, Andreas de Neergaard, Tommy Dalgaard, Nina Blom Andersen, Susanne Korsholm, Ulrik Ekman, Mogens Rüdiger, Annette Kamp, Frida Hastrup, Kari K B Dahl, Leon Derczynski, Pernille Malberg Dyg, Natalie Marie Gulsrud, Christian Bugge Henriksen, Mads Ejsing, Claus Bossen, Kirsten Gram-Hanssen, Tina Wilchen Christensen, Stina Teilmann-Lock, Søren Harnow Klausen, Vibeke Andersen, Marianne Thomsen, Duncan Wigan, Lars Klingenberg, Morten Tange Olsen, Henry James Evans, Nils Bubandt, Barbara Nino Carreras, Christian Danielewitz, Aggeliki Aggeli, Henrik Hauggaard-Nielsen, Tobias Pape Thomsen, Christa Holm Vogelius, Rune Møller Stahl, Nina Moesby Bennetsen, Nina Moesby Bennetsen, Anders Blok, Fabian Holt, Jacob Taarup-Esbensen, Lilian Munk Rösing, Thomas Skou Grindsted, Marianne Achiam, Caroline Anna Salling, Mine Islar, Lasse Røngaard Clausen, Jens Tang Kristensen, Tania Ørum, Rasmus Holmboe, Jan Faye, Mette-Marie Zacher Sørensen, Henning Salling Olesen, Morten Ingerslev, Stig Toke Gissel, Bjørg Kjær, John Andersen, Marie Højlund, Cathrine Hasse, Kirstine Drumm, Thorsten Treue, Kristin Veel, Jan Løhmann Stephensen, Christina Haandbæk Schmidt, Kirstine Pedersen, Anne Görlich, Marie Gravesen, Rasmus Willig, Iben Engelhardt Andersen, Toke Haunstrup Christensen, Lina Katan, Laura Feldt, Morten Frederiksen, Asger Sørensen, Brit Ross Winthereik, Dorthe Pedersen, Jacob Heilmann-Clausen, Helene Ratner, Lars Stoumann Fosgrau Jensen, Jakob Rømer Barfod, Johanna Seibt, Inge-Merete Hougaard, Søren Nors Nielsen, Christian Clausen, Morten Hjelt, Jesper Balslev, Lars Pødenphant Kiær, Lene koch, David Harvey, Christopher Gyldenkærne, Frans Gregersen, Ane Kirstine Aare, Michael Bom Frøst, Niklas Alexander Chimirri, Mette Løvschal, Charlotte Krog Skott, Inge Røpke, Lars Pilgaard Mikkelsen, Steen Hildebrandt, Frede Hvelplund, Charlotte Grum, Birgitte Hoffmann, Magnus Dahl, Randi Andersen, Susanne Ekman, Tina Birk, Massimo Pizzol, Thorleif Frøkjær, Marian Nielsen, John Holten-Andersen, Kristian Roed Nielsen, Nana Clemensen, Susanne Harder, Morten Thing, Line Reinhardt, Ragni Linnet, Bente Jespersen, Christian Clausen, Lone Svinth, Karin Buhmann, Ernst Schraube, Laura Horn, Ole Lund, Jan Kampmann, Torben Ommen, Tais W. Dahl, Annette Bilfeldt, Mia Hesselberg-Thomsen, Hanne Petersen, Eldbjørg Vea, Henrik, Ida Krøgholt, Jens Ladefoged Mortensen, Kristian Tylén, Claus Munch Drejer, Joachim Lund, Lars Tønder, Bo Fritzbøger, Helene Falkenberg, Mette Nordahl Svendsen, Anne Ring Petersen, Anette Warring, Christoph Ellersgaard, Mattias Borg Rasmussen, Sofie Pedersen, Zsuzsa Sarossy, Hubert Buch-Hansen, Peter Busch-Jensen, Kristjan Jespersen, Ragni Linnet, Mickey Gjerris, Andrés Felipe Valderrama Pineda, Axel Kornerup Hansen, Ole Schultz, Lars Uggerhøj, Christian Rostbøll, Ditte Tofteng, Peter Ditlevsen, Maria Vang Johansen, Mette Balslev Greve, Marie Kolmos, Line Lerche Mørck, Gry Ellegaard Thorsen, Anders Ræbild, Rebecca Rutt, Claus Rasmussen, Martin Høj, Liv Egholm, Jakob Egholm Feldt, Jesper Molin, Jacob Ravn, Jens Vesterlund Mathiesen, Jonas Østergaard Nielsen, Jakob Ditlev Bøje, Morten Knudsen, Christian Høgel, Hanaa Dahy, Birgitte Henningsen, Morten Ougaard, Peter Nielsen, Marianne Brodersen, Kirsti Reitan Andersen, Anders Kruse Ljungdalh, Maj Ørskov, Jacob Lund, Claus Bundgård, Stine Rath Hansen, Rasmus Skov Husted, Thomas Læssøe, Michael Hockenhull, Julie Uldam, Gro Hellesdatter Jacobsen, Camilla Jensen, Manni Crone, Lars Jensen, Wiebke Brix Markussen, Molly Occhino, Michael Lyhne, Sabine Dahl Nielsen, Caroline Samson, Morten Chemnitz, Tone Roald, Beate Sløk-Andersen, Kim Esmark, Niclas Scott Bentsen, Anna Junker Olesen, Anne Brædder, Jonas Thorborg Stage, viggo plum, Arne Remmen, Simon Nørby, Per Liljenberg Halstrøm, Henner Busch, Kristian Borch, Jørn Wulff Helge, Rikke Luther, Stinus Storm Mikkelsen, Karin Lützen, Camma Juel Jepsen, Eva Wulff Helge, Flemming Konradsen, Gitte Mellemgaard, Stig Broström, Jørgen Ole Bærenholdt, Nina Baron, Lars Aagerup, Asker Voldsgaard, Mette Lübeck, Astrid Oberborbeck Andersen, Anders Bjørn, Anke Karabannov, psl@bio.aau.dk, Oliver Hulme, Søren Jeppesen, Maja Hojer Bruun, Peter Hagedorn-Rasmussen, Jes Lynning Harfeld, Maelle Caussarieu, Lars Skov Henriksen, Pernille Almlund, Tobias Liebetrau, Malene Rudolf Lindberg, Søren Lund Frandsen, Anders Skriver Jensen, Christian Kapel, Mariève Pouliot, Nynne Capion, Ole Henrik Hansen, Ole Henrik Hansen, Aske Bosselmann, Lise Herslund, Charlotte Louise Jensen, Ann-Dorte Christensen, Martin Grünfeld, Kasper Hoffmann, Rasmus Hvid, Anders Petersen, Johannes Andersen, Christian Klement, Karin Lützen, Noemi Katznelson, Camilla Rump, Lotte Ørskov, Sune Tjalfe Thomsen, Ida Willig, Kirsten Hasberg, Silja Heilmann, Peter Musaeus, Britt Pinkowski Tersbøl, Klavs Birkholm, Maria Bruselius-Jensen, Jane Brandt Sørensen, Bela Arora, Henrik Kaare Nielsen, Isa Keller-Andreasen, Mark Schram Christensen, Julia Heinen, Peter Kjær Mackie Jensen, Kristine Rømer Thomsen, Morten Thanning Vendelø, Trine Pallesen, Naia Morueta-Holme, Lars Engberg-Pedersen, Bo Poulsen, Klaus Steenberg Larsen, Claus Beier, Daniela Chimirri, Stine Thidemann Faber, Inge Kryger Pedersen, Søren Jessen, John K. Christiansen, Ib Ravn, Wiebke Marie Junk, Rune Graulund, Kristian Steensen Nielsen, Torsten Bøgh Thomsen, Helle Kannik Haastrup, Hans Christian Post, Jacob Lillemose, Chris Kjeldsen, Thomas Friborg, Susan Tetler, Mikkel Krause Frantzen, Tine Hald, Elisabeth Naima Mikkelsen, Agus Djaja Soewarta, Per Ambus, Christian Wejse, Nicole Doerr, Lars Thorup Larsen, Olivier Driessens, Eleni Tsingou, Alanah Lewis, Stine Krøijer, Cristina C. Landt, Cathrine Ørskov, Jan Holm Ingemann, Mikka Nielsen, Ulrik Langen, Mads Langballe Jensen, Nina Grønlykke Mollerup, Rasmus Rask Poulsen, Søren Rud, Juliane Engelhardt, SIgne Mellemgaard, Marie Meier, Emil Skaarup, Kristian Kanstrup Christensen, Kristina Winther-Jacobsen, Mikkel Johansen Nørtoft, Kristine Marie Berg, Helle Porsdam, Niklas Olsen, Jesper Vestermark Køber, Steen Olsen, Stuart Ward, Teis Nørgaard Mikkelsen, Marie Louise Bech Nosch, Jakob Leth Fink, Karl Christian Lammers, Hjalte Jomo Danielsen Sørup, Astrid Jespersen, Tine Damsholt, Annette Rathje, Benedicte Fonnesbech-Wulff, Jonas Egmose, Karl-Erik Frandsen, Nils Holtug, Jens-Peter Barnekow Lillesø, Maria Toft, Peter Edelberg, Jørgen Bruhn, Karin Esmann Kuudsen, Lea Schick, Mikkel Thelle, Søren Bro Pold, Michael Alexander Langkjær, Tim Flohr Sørensen, Sidsel Eriksen, Cecilie Ullerup Schmidt, Sara Maria Lerer, Stine Krøijer, David Bloch, Nina Toudal Jessen, Thomas Szanto, Thomas Szanto, Christian Dahl, Niels Fold, Crisstina Munck, Tobias Skiveren, Jens Frøslev Christensen, Bjørg Elvekjær, Arnt Louw, Anne-Sophie Sørup Nielsen, Anna Vallgårda, Stine Haakonsson, Gertrud Lynge Esbensen, Oda Hustad, Anette Vandsø, Finn Collin, Mette Nelund, Annette Risberg, Dan Kärreman, Mathilde Højrup Autzen, Marie Backe, Peder Bacher, Freja Nygaard Rasmussen, Lise Tjørring, Tejs Møller, Clara Vandeweerdt, Daniele Costantini, Andreas Wieland, Anne-Sofie Lautrup Sørensen, Armando Perez-Cueto, Hanne Hollnagel, Birte Siim, Clara Prats, Anders Branth Pedersen, Filippos Stamatiou, Nicolas Fatras, Marcos Sánchez Marín, Henrik Skov, Katrine Hartmann-Petersen, Mikael Skou Andersen, Toke Emil Panduro, Marie Aakjær, Abhilasha Dixit Mishra, Anna Katrina Gradel, Anemone Platz, Alessio Boldrin, Morten Winther, Thorbjørn Fejerskov, Marianne Zandersen, Cecilie Friis, Søren Stig Andersen, Rikke Brandt Broegaard, Anders Dahl, Lars Kjerulf Petersen, Maya Pasgaard, Emilie Vansant, Tzu-Hsin Karen Chen, Henrik Balslev, Jens-Christian Svenning, Elena Pearce, Oscar Wrisberg, Bengt-Åke Lundvall, Rasmus Skov Olesen, Jesper Bruun, Peter Langen, Katrine Lindvig, Annette Skovsted Hansen, Per Gundersen, Rasmus Ø. Pedersen, Klaus Rasmussen, Grethe Beiskjær Christensen, Daniel Ortiz Gonzalo, Jesper Manniche, Johannes Lundberg, Thomas Sinkjær, Christin Abel, Charlotte Hall, Louise Krog Mouritsen, Mikkel Strunge Kany, Yevgeny Seldin, Adam Schwartz, Peter Karnøe, Cecilie Rubow, Rossana Bossi, Marianne Pade

Noter (som ikke vil fremgå af avistrykte udgave, men af online-udgaver via links)

[1]https://easac.eu/fileadmin/user_upload/EASAC_Perspective_on_Transformative_Change_Web_complete.pdf
[2] https://energyandcleanair.org/air-pollution-deaths-avoided-in-europe-as-coal-oil-plummet/
[3] https://ing.dk/artikel/luftforurening-koster-danskerne-danmarks-tre-stoerste-byer-8400-kroner-aaret-239891 ,  https://energymodellinglab.com/wp-content/uploads/2020/05/EML_Notat_1_2020_Husk_helbredsomkostningerne-.pdf
[4] https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(20)30167-4/fulltext#seccestitle60
[5] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
[6] https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32290-X/fulltext#seccestitle590
[7] https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27652/GEO6SPM_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[8] https://www.pnas.org/content/110/21/8399
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Navn *
Akademisk titel *
Universitet/arbejdsplads *
Institut/institutionsnavn *
evt. kommentar
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy