แบบสอบถามพฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ขอนแก่น
คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ขอให้นักศึกษาพิจารณาตามพฤติกรรมการแสดงออกจริงของตนเอง และทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของนักศึกษามากที่สุด ดังนี้
5 คะแนน แสดงพฤติกรรมสม่ำเสมอ หมายถึง แสดงพฤติกรรมนั้นทุกครั้งของการให้การดูแลผู้รับบริการ
4 คะแนน แสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง หมายถึง แสดงพฤติกรรมนั้น 3 ใน 4 ครั้งของการให้การดูแลผู้รับบริกา
3 คะแนน แสดงพฤติกรรมบางครั้ง หมายถึง แสดงพฤติกรรมนั้น 2 ใน 4 ครั้งของการให้การดูแลผู้รับบริการ
2 คะแนน แสดงพฤติกรรมน้อย หมายถึง แสดงพฤติกรรมนั้น 1 ใน 4 ครั้งของการให้การดูแลผู้รับบริการ
1 คะแนน ไม่เคยแสดงพฤติกรรมนั้น หมายถึง ไม่เคยแสดงพฤติกรรมนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียว
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.ความซื่อสัตย์
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร *
5
4
3
2
1
1.พูดและตอบคำถามด้วยความเป็นจริง
2.เมื่อเพื่อนทำผิดไม่พูดแก้ต่าง เพื่อให้เพื่อนพ้นผิด
3.ไม่นินทากล่าวร้ายผู้อื่น
4.ไม่ลอกการบ้านหรือให้เพื่อนลอกการบ้านของตน
5.พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ และไม่นำของของผู้อื่นมาเป็นของตน
6.ยอมรับผิดเมื่อตนกระทำผิด
7.เก็บสิ่งของได้ส่งคืนเจ้าของ
8.ตั้งใจทำข้อสอบด้วยความสามารถของตนเองโดยไม่ทุจริต
9.เข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา
10.ทำหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มได้เป็นอย่างดี
2.ความรับผิดชอบ
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร *
5
4
3
2
1
1.เข้าเรียนตรงเวลา
2.ส่งงานตรงเวลาที่กำหนด
3.ทำกิจกรรมจนบรรลุเป้าหมาย
4.ทำงานอย่างมีระบบ ระเบียบ ละเอียด รอบคอบ
5.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
6.ติดตามงานสม่ำเสมอ
7.กระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้
8.ยอมรับการกระทำของตน
9.รู้จักหน้าที่และทำงานอย่างเต็มความสามารถ
10.รู้จักวางแผนและปฏิบัติตามแผน
3. ความเอื้ออาทร
3.1.สร้างค่านิยมเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นและมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร *
5
4
3
2
1
1.กล่าวทักทายผู้รับบริการด้วยคำพูดสุภาพและให้เกียรติ
2.ซักถามอาการผู้รับบริการด้วยความสนใจ
3.ดูแลผู้รับบริการโดยไม่แสดงท่าทีรังเกียจ
4.ดูแลผู้รับบริการและครอบครัวเสมือนญาติสนิท
5.ตอบสนองผู้รับบริการทันทีต่อการร้องขอความช่วยเหลือ
6.ดูแลผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องแม้จะล่วงเวลามาบ้าง
7.เคารพและยอมรับในความเป็นบุคคลของผู้รับบริการ
8.พร้อมที่จะช่วยเหลือ / รอคอบเมื่อผู้รับบริการยังไม่พร้อม
3.2.สร้างศรัทธาและความหวัง
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร *
5
4
3
2
1
1.ประเมินในสิ่งที่เป็นความเชื่อ และความหวังของผู้รับบริการ
2.พูดปลอบโยนให้กำลังใจเมื่อผู้รับบริการรู้สึกท้อแท้ หมดหวัง
3.พูดให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการว่าจะได้รับการดูแลอย่างดี
4.ปฏิบัติการดูแลผู้รับบริการด้วยความคล่องแคล่ว / มั่นใจ
5.ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีความเข้มแข็งในการเผชิญกับความทุกข์
6.เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมให้ผู้รับบริการในการดูแลสุขภาพตนเอง
7.ให้ข้อมูลการเจ็บป่วย / การดูแลรักษาแก่ผู้รับบริการในสิ่งที่เป็นจริง
8.เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีปฏิบัติในการดูแลรักษาตามความต้องการภายหลังให้ข้อมูล
3.3. ไวต่อการรับรู้ของตนเองและผู้อื่น
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร *
5
4
3
2
1
1.รับฟังปัญหา / ความต้องการของผู้รับบริการอย่างตั้งใจ
2.พูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา
3.รับรู้ต่อความรู้สึก / อารมณ์ / พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของผู้รับบริการได้เร็ว
4.ตอบสนองต่อความรู้สึก / อารมณ์ / พฤติกรรมของผู้รับบริการเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย
5.ไม่ตำหนิหรือโต้ตอบการแสดงออกไม่เหมาะสมของผู้รับบริการ
6.ไม่แสดงความรู้สึกอึดอัดที่จะรับฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความเชื่อของผู้รับบริการ
7.ระมัดระวังการเปิดเผยร่างกายหรือความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ
8.เก็บเรื่องส่วนตัวของผู้รับบริการไว้เป็นความลับ
3.4. การสร้างสัมพันธภาพการช่วยเหลือและไว้วางใจ
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร *
5
4
3
2
1
1.แนะนำตนเองให้ผู้รับบริการทราบก่อนเสมอ
2.จดจำชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการเจ็บป่วย การดูแลรักษาของผู้รับบริการได้
3.เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้พูดคุย / เล่าระบายความรู้สึกของตน
4.สนใจสอบถามทุกข์สุขของผู้รับบริการอย่างสม่ำเสมอ
5.แสดงความรู้สึกร่วมกับผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสมทั้งคำพูดและการแสดงออก
6.สบตาผู้รับบริการด้วยสายตาที่เป็นมิตรในขณะพูดคุยหรือให้การพยาบาล
7.สัมผัสผู้รับบริการอย่างนุ่มนวล
3.5 การส่งเสริมและยอมรับการแสดงออกของความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบ
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร *
5
4
3
2
1
1.เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้ระบายความรู้สึกทั้งด้านบวกและด้านลบ
2.แสดงความเข้าใจการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของผู้รับบริการ
3.กระตุ้นให้ผู้รับบริการเล่าระบายความรู้สึก
4.พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งกันและกันกับผู้รับบริการ
5.ช่วยให้ผู้รับบริการมีอารมณ์ผ่อนคลายเมื่อมีความรู้สึกไม่ดี
6.พูดชมเชยเมื่อผู้รับบริการปฏิบัติได้ถูกต้อง
3.6. ใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร *
5
4
3
2
1
1.อธิบายเหตุผลในการให้การพยาบาลแก่ผู้รับบริการ
2.ให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการด้วยความรู้ที่ทันสมัย
3.รับรู้ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว
4.ให้การพยาบาลได้ครอบคลุมด้านกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ
5.ปฏิบัติการพยาบาลและใช้ทักษะทางการพยาบาลได้ถูกต้อง
6.ประเมินผลและติดตามการให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
7.เลือกวิธีให้การพยาบาลได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการเจ็บป่วยของผู้รับบริการ
8.แจ้งผู้รับบริการทุกครั้งก่อนและหลังการให้การพยาบาล
9.แจ้งอาการเปลี่ยนแปลงที่เป็นของการพยาบาลให้ผู้รับบริการทราบเป็นระยะอย่างมีเหตุผล
3.7 ส่งเสริมสัมพันธภาพร่วมกันระหว่างบุคคลในกระบวนการสอนและการเรียนรู้
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร *
5
4
3
2
1
1.ประเมินความต้องการ การเรียนรู้ของผู้รับบริการก่อนให้คำแนะนำ
2.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาลและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม
3.เลือกโอกาสที่เหมาะสมในการพูดคุยหรือให้คำแนะนำ
4.เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการรักษาพยาบาล
5.เปิดโอกาสให้ญาติผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการรักษาพยาบาล
6.สนับสนุนให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้รับบริการ
7.พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันกับผู้รับบริการ
8.แจ้งผู้รับบริการทราบในกิจกรรมการพยาบาลที่จะให้กับผู้รับบริการ
9.ขออนุญาตผู้รับบริการก่อนให้กิจกรรมการพยาบาล