ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
อบต.ตะเคียน เปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๗ ปีบริบูรณ์
๓. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อบต.ตะเคียน
๔. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
๕. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
๖. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
๗. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.

หลักฐานการสมัคร
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
๒. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
๓. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ
หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/CfpMCkMWkEzVJdvV2

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy