แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
คำชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ขอให้ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถาม *
ระดับความพึงพอใจด้านการบริหาร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา
มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการบริหารสถานศึกษา
มีการวางแผนการทำงานที่เป็นขั้นตอนชัดเจน
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
บุคลิกภาพความเป็นผู้นำ
การสื่อสารมีความชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ
ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพงาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
มีเป้าหมายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มีความพร้อมในการให้บริการด้านการเรียนรู้
การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว
มีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ผู้ร่วมงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง. Report Abuse