แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ตำบลบ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  ในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา  ขอให้ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถาม *
ระดับความพึงพอใจด้านการบริหาร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษา
มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการบริหารสถานศึกษา
มีการวางแผนการทำงานที่เป็นขั้นตอนชัดเจน
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
บุคลิกภาพความเป็นผู้นำ
การสื่อสารมีความชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ
ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพงาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
มีเป้าหมายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มีความพร้อมในการให้บริการด้านการเรียนรู้
การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว
มีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ผู้ร่วมงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง. Report Abuse