ใบสมัครโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  This is a required question

  ข้อมูลส่วนตัว

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ท่านได้รับข้อมูลโครงการนี้จาก

  This is a required question

  ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมและวิธีการชำระเงิน

  This is a required question
  This is a required question

  หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรม ไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

  ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดทำ ทำเนียบรุ่น

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question