แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์สหกรณ์ฯ
Email address *
เพศ
อายุ (ปี)
Your answer
สถานภาพผู้ตอบ
อาชีพ
สังกัดหน่วยงาน *
ด้านเนื้อหา *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือและข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ
ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ *
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
ปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และงานวิจัย
สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service