แบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเปิดเรียนแบบ Onsite ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
เรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ทุกท่าน

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น และรัฐบาลได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีมาตรการดูแลที่เหมาะสม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนด แนวทางการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) โดยทุกสถานศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ (สคร.1) และ ได้รับความเห็นชอบจากเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอมาตรการจัดการเรียนการสอนตามปกติของแต่ละสถานศึกษา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในการขอใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป

เพื่อให้การเตรียมความพร้อมการขอรับการพิจารณาเปิดเรียนแบบ On Site เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากร นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกท่าน กรอกแบบสำรวจตามความเป็นจริงเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 ตลอดจนเพื่อเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ต่อไป

มหาวิทยาลัยจะเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับ มีเพียงคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ การตอบคำถามนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของท่านแต่อย่างใด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. เพศ *
2. อายุ (ปีเต็ม) *
3. ภูมิลำเนา จังหวัด *
4. ท่านเดินทางมาจากจังหวัดใด *
5. ท่านเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือไม่ *
6. คณะ/วิทยาลัย *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse