แบบประเมินความพีงพอใจของผู้เรียนต่อครูผู้สอนของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ระดับ
สาขางาน
ชื่ออาจารย์ผู้สอน
(กรุณากรอก ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน ให้ถูกต้องเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูล)
Your answer
ชื่อวิชา
(กรุณากรอก ชื่อวิชา ให้ถูกต้องเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูล)
Your answer
1. ครูผู้สอนมีการเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างดี
2. ครูผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาด้านการเรียนได้อย่างดี
3. ครูผู้สอนมีการกำหนดระยะเวลาในการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหา
4. ครูผู้สอนใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
5. ครูผู้สอนมีการกำหนดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานด้วยตัวเอง
6. ครูผู้สอนวัดและประเมินผลตรงตามจุดประสงค์ เนื้อหาที่เรียน
7. ครูผู้สอนฝึกให้ผู้เรียน คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์
8. ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. ครูผู้สอนสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนอย่างเป็นกันเอง
10. ครูผู้สอนให้ความสนใจกับผู้เรียนทุกคนในด้านปัญหาต่างๆ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
11. ครูผู้สอนมีความยุติธรรมในการประเมินผล
12. ท่านอยากเรียนวิชาอื่นๆ กับครูผู้สอนท่านนี้อีก
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms