แบบประเมินความพีงพอใจของผู้เรียนต่อครูผู้สอนของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ระดับ *
สาขางาน *
ชื่ออาจารย์ผู้สอน *
(กรุณากรอก ชื่อ-สกุล ครูผู้สอน ให้ถูกต้องเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูล)
ชื่อวิชา *
(กรุณากรอก ชื่อวิชา ให้ถูกต้องเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูล)
1. ครูผู้สอนมีการเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างดี *
2. ครูผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาด้านการเรียนได้อย่างดี *
3. ครูผู้สอนมีการกำหนดระยะเวลาในการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหา *
4. ครูผู้สอนใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม *
5. ครูผู้สอนมีการกำหนดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานด้วยตัวเอง *
6. ครูผู้สอนวัดและประเมินผลตรงตามจุดประสงค์ เนื้อหาที่เรียน *
7. ครูผู้สอนฝึกให้ผู้เรียน คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ *
8. ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง *
9. ครูผู้สอนสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนอย่างเป็นกันเอง *
10. ครูผู้สอนให้ความสนใจกับผู้เรียนทุกคนในด้านปัญหาต่างๆ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ *
11. ครูผู้สอนมีความยุติธรรมในการประเมินผล *
12. ท่านอยากเรียนวิชาอื่นๆ กับครูผู้สอนท่านนี้อีก *
ข้อเสนอแนะอื่นๆ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy