แบบประวัติข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ดีเด่น ปี พ.ศ.2560

โปรดอ่าน

เพื่อประโยชน์ของท่าน ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปพิมพ์หนังสือที่ระสึก เพื่อมอบให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 จึงขอความร่วมมือจากท่าน กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบ เพื่อข้อมูลของท่านจะได้ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป หากท่านมีปัญหาในการกรอกข้อมูล ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-141-6413 , 02-141-6191 และ 02-141-6190

    Captionless Image

    Captionless Image
    This is a required question
    This is a required question