પ્રતિભાવ પત્રક
જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન દ્વારા યોજાયેલ તાલીમ વર્ગ અંગે શિક્ષકોના પ્રતિભાવો - સૂચનો
તાલીમનો વિષય / તાલીમનું નામ *
Your answer
શિક્ષક્નુ નામ
Your answer
શાળાનું નામ- તાલુકો
Your answer
તાલીમનો વિષય યોગ્ય હતો? *
Required
તાલીમનો સમયગાળો યોગ્ય હતો? *
Required
તાલીમમાં ઉપસ્થિત તજજ્ઞ(૧)નું નામ
Your answer
તજજ્ઞ (૧) વિષે આપનો અભિપ્રાય *
લઘુત્તમ ગુણ - ૧
મહત્તમ ગુણ - ૫
તાલીમમાં ઉપસ્થિત તજજ્ઞ (૨) નું નામ *
Your answer
તજજ્ઞ (૨) વિષે આપનો અભિપ્રાય *
લઘુત્તમ ગુણ - ૧
મહત્તમ ગુણ - ૫
તાલીમમાં ઉપસ્થિત તજજ્ઞ (૩) નું નામ
Your answer
તજજ્ઞ (૩) વિષે આપનો અભિપ્રાય *
લઘુત્તમ ગુણ - ૧
મહત્તમ ગુણ - ૫
તાલીમમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલ પધ્ધતિ વિષે આપના અભિપ્રાય *
Required
તાલીમ તમને વર્ગ શિક્ષણમાં ઉપયોગી થશે? *
Required
તાલીમ વ્યવસ્થા અંગે આપના અભિપ્રાય *
તાલીમવર્ગમાં તાલીમાર્થીઓની સહભાગીદારી વિષે આપના અભિપ્રાય *
Required
તાલીમ અંગે આપના સૂચનો
Your answer
તાલીમ વિષે સમગ્ર અભિપ્રાય *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service