પ્રતિભાવ પત્રક
જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન દ્વારા યોજાયેલ તાલીમ વર્ગ અંગે શિક્ષકોના પ્રતિભાવો - સૂચનો
તાલીમનો વિષય / તાલીમનું નામ
Your answer
શિક્ષક્નુ નામ
Your answer
શાળાનું નામ- તાલુકો
Your answer
તાલીમનો વિષય યોગ્ય હતો?
Required
તાલીમનો સમયગાળો યોગ્ય હતો?
Required
તાલીમમાં ઉપસ્થિત તજજ્ઞ(૧)નું નામ
Your answer
તજજ્ઞ (૧) વિષે આપનો અભિપ્રાય
લઘુત્તમ ગુણ - ૧
મહત્તમ ગુણ - ૫
તાલીમમાં ઉપસ્થિત તજજ્ઞ (૨) નું નામ
Your answer
તજજ્ઞ (૨) વિષે આપનો અભિપ્રાય
લઘુત્તમ ગુણ - ૧
મહત્તમ ગુણ - ૫
તાલીમમાં ઉપસ્થિત તજજ્ઞ (૩) નું નામ
Your answer
તજજ્ઞ (૩) વિષે આપનો અભિપ્રાય
લઘુત્તમ ગુણ - ૧
મહત્તમ ગુણ - ૫
તાલીમમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલ પધ્ધતિ વિષે આપના અભિપ્રાય
Required
તાલીમ તમને વર્ગ શિક્ષણમાં ઉપયોગી થશે?
Required
તાલીમ વ્યવસ્થા અંગે આપના અભિપ્રાય
તાલીમવર્ગમાં તાલીમાર્થીઓની સહભાગીદારી વિષે આપના અભિપ્રાય
Required
તાલીમ અંગે આપના સૂચનો
Your answer
તાલીમ વિષે સમગ્ર અભિપ્રાય
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms