ӨТІНІМ ФОРМАСЫ/ФОРМА ЗАЯВКИ
Жобаның атауы (жобаның қысқа да, нұсқа баяндап беру) / Название вашего проекта (короткое, отражающее суть проекта)
Your answer
Өтінім толтырушының өзі туралы таныстыруы. / Расскажите нам о себе, кто заполняет эту форму.
Тегі, аты, әкесінің аты / Фамилия, имя, отчество
Your answer
Туған жылы / Год рождения
Your answer
Мекен-жайыңыз (пошта индексімен) / Ваш адрес (с почтовым индексом)
Your answer
Телефон (ұялы., үй.) / Телефон (моб., дом.)
Your answer
Электронды пошта / Адрес электронной почты
Your answer
Жобаны іске асыратын/іске асыра алатын ұйымның атауын көрсетіңіз. Телефон, басшының аты-жөні / Название организации, отимени которой вы реализуете/могли бы реализовать проект. Телефон, имя руководителя
Your answer
Командаңыз туралы айтып өтсеңіз. Жобаны кім іске асырады? Қанша адам тартылды? / Расскажите нам о своей команде. Кто будет реализовывать проект? Как много людей вовлечено?
Your answer
Жобаңыздың мақсаты туралы айтып өтсеңіз. Нені іске асырғыңыз келеді? / Расскажите нам о целях вашего проекта. Что именно вы хотите сделать?
Your answer
Жобаны іске асыру жоспары. Орындайтын істеріңізді толығырақ, нақты жолдарымен жазыңыз? Сіздің командаңыздан кім қандай іске жауап береді? (Айы, іс-шаралар, Команданың мүшесі, жоспардың осы жолын іске асыруға жауапты (А.Ә.Т.)) / План реализации проекта. Напишите подробно, по шагам, что вы планируете делать. Кто из вашей команды за что будет отвечать? (Месяц, Мероприятие, Член команды, ответственный за выполнение этого пункта плана (ФИО))
Your answer
Жобаның актуалды екенін айтып өтсеңіз. Неге бұл қажет деп ойлайсыз? Бұл кімге қажет болады? / Расскажите об актуальности проекта. Почему вы думаете, что это необходимо? Кому от этого будет польза?
Your answer
Сіздің жобаңызды тағы басқа қолдаушылар бар ма, кімдер ол, бұл жобаға кімдер болып қатыса алады / Если есть кто-то, кто поддерживает ваш проект, пожалуйста, скажите нам кто это, и каким образом они будут участвовать в проекте
Your answer
Жобаны қайда іске асырылады (ұйым/дар, аудан/дар, қалада, көше/лерде)? / Где будет реализовываться проект (организация/ии, район/ы города, улица/ы)?
Your answer
Жоба қандай мерзімде іске асырылады? (айдан/жыл-дан бастап – айға/жылға дейін. Жобаны іске асыру мерзімі 3 айдан асырылмауы тиіс, қараңыз: жобаны іске асыру мерзімі 1 бетінде) / На какой период времени рассчитана реализация проекта? (с месяц/год – по месяц/год. Срок реализации проекта не должен превышать 3 месяцев, см. сроки реализации проектов на стр. 1)
Your answer
Өтініш, шығындардың нақты бағасын көрсететіндей толық тізімін атап көрсетіңіз. (Шығындардың атауы, Бағасы, Данасы, Сомасы. Жалпы сомасы 300 мың теңгеден аспауы тиіс.) / Пожалуйста, составьте полный список затрат с указанием их точной стоимости. (Наименование расхода, Цена, Количество, Стоимость. Сумма не должна превышать 300 тыс. тенге)
Your answer
Егерде осы жобаға қаржыны басқа қаржы көздерінен сұрасаңыз, оларды атап өтсеңіз. / Если вы уже запрашивали средства на этот проектиз других источников, пожалуйста, укажите их
Your answer
АӘТ және жоба авторының қолы / ФИО и подпись автора проекта
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms