ӨТІНІМ ФОРМАСЫ/ФОРМА ЗАЯВКИ
Жобаның атауы (жобаның қысқа да, нұсқа баяндап беру) / Название вашего проекта (короткое, отражающее суть проекта) *
Your answer
Өтінім толтырушының өзі туралы таныстыруы. / Расскажите нам о себе, кто заполняет эту форму.
Тегі, аты, әкесінің аты / Фамилия, имя, отчество *
Your answer
Туған жылы / Год рождения *
Your answer
Мекен-жайыңыз (пошта индексімен) / Ваш адрес (с почтовым индексом) *
Your answer
Телефон (ұялы., үй.) / Телефон (моб., дом.) *
Your answer
Электронды пошта / Адрес электронной почты *
Your answer
Жобаны іске асыратын/іске асыра алатын ұйымның атауын көрсетіңіз. Телефон, басшының аты-жөні / Название организации, отимени которой вы реализуете/могли бы реализовать проект. Телефон, имя руководителя *
Your answer
Командаңыз туралы айтып өтсеңіз. Жобаны кім іске асырады? Қанша адам тартылды? / Расскажите нам о своей команде. Кто будет реализовывать проект? Как много людей вовлечено? *
Your answer
Жобаңыздың мақсаты туралы айтып өтсеңіз. Нені іске асырғыңыз келеді? / Расскажите нам о целях вашего проекта. Что именно вы хотите сделать? *
Your answer
Жобаны іске асыру жоспары. Орындайтын істеріңізді толығырақ, нақты жолдарымен жазыңыз? Сіздің командаңыздан кім қандай іске жауап береді? (Айы, іс-шаралар, Команданың мүшесі, жоспардың осы жолын іске асыруға жауапты (А.Ә.Т.)) / План реализации проекта. Напишите подробно, по шагам, что вы планируете делать. Кто из вашей команды за что будет отвечать? (Месяц, Мероприятие, Член команды, ответственный за выполнение этого пункта плана (ФИО)) *
Your answer
Жобаның актуалды екенін айтып өтсеңіз. Неге бұл қажет деп ойлайсыз? Бұл кімге қажет болады? / Расскажите об актуальности проекта. Почему вы думаете, что это необходимо? Кому от этого будет польза? *
Your answer
Сіздің жобаңызды тағы басқа қолдаушылар бар ма, кімдер ол, бұл жобаға кімдер болып қатыса алады / Если есть кто-то, кто поддерживает ваш проект, пожалуйста, скажите нам кто это, и каким образом они будут участвовать в проекте *
Your answer
Жобаны қайда іске асырылады (ұйым/дар, аудан/дар, қалада, көше/лерде)? / Где будет реализовываться проект (организация/ии, район/ы города, улица/ы)? *
Your answer
Жоба қандай мерзімде іске асырылады? (айдан/жыл-дан бастап – айға/жылға дейін. Жобаны іске асыру мерзімі 3 айдан асырылмауы тиіс, қараңыз: жобаны іске асыру мерзімі 1 бетінде) / На какой период времени рассчитана реализация проекта? (с месяц/год – по месяц/год. Срок реализации проекта не должен превышать 3 месяцев, см. сроки реализации проектов на стр. 1) *
Your answer
Өтініш, шығындардың нақты бағасын көрсететіндей толық тізімін атап көрсетіңіз. (Шығындардың атауы, Бағасы, Данасы, Сомасы. Жалпы сомасы 300 мың теңгеден аспауы тиіс.) / Пожалуйста, составьте полный список затрат с указанием их точной стоимости. (Наименование расхода, Цена, Количество, Стоимость. Сумма не должна превышать 300 тыс. тенге) *
Your answer
Егерде осы жобаға қаржыны басқа қаржы көздерінен сұрасаңыз, оларды атап өтсеңіз. / Если вы уже запрашивали средства на этот проектиз других источников, пожалуйста, укажите их *
Your answer
АӘТ және жоба авторының қолы / ФИО и подпись автора проекта *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms