แบบฟอร์มลงทะเบียน รุ่นที่ 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2
ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 36 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
(กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร)
Email address *
ชื่อ - นามสกุล *
*โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ/ยศ/ตำแหน่งทางวิชาการ หากมี
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Firstname - Fullname *
*โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ/ยศ/ตำแหน่งทางวิชาการ หากมี
Your answer
อาชีพ/ตำแหน่ง *
*โปรดระบุสถานที่ทำงาน
Your answer
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อและส่งใบเอกสารได้) *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
Email *
Your answer
อาหารที่เลือกรับประทาน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service