แบบประเมินความพึงพอใจการสอบวัดความรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คำอธิบาย : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อประเมินผลการสอบวัดความรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการสอบวัดความรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปในครั้งต่อไป ในแบบประเมินความพึงพอใจมีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 : สถานภาพทั่วไปของผู้ประเมิน
1. เพศ
2. คณะ
Your answer
3. สอบผ่านอุปกรณ์
ตอนที่ 2 : ประเมินระดับความพึงพอใจ
ด้านระบบสอบวัดความรู้
1) ข้อสอบมีความครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2) ระบบสารสนเทศใช้งานง่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3) ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4) ออบแบบใช้งานง่าย เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5) ความสวยงามในการออกแบบ การใช้สี และขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านระบบอินเทอร์เน็ต
1) ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2) ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3) ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการใช้งาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4) ความเสถียรภาพของระบบสอบ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5) ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านการให้บริการ
1) การบริการและดูแลแก้ไข ชี้แจงปัญหาผู้ใช้งานระบบ มีความรวดเร็วและทันต่อการใช้งาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2) เจ้าหน้าที่มีความสามารถตอบคำถาม หรือแก้ไขปัญหาจากการใช้งานได้ รวดเร็ว
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3) มีรายละเอียดชี้แจ้งอย่างชัดเจน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจภาพรวมต่อการสอบวัดความรู้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms