VEŘEJNÁ KONZULTACE K NOVELE ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - DOTAZNÍK
Národní program snižování emisí, aktualizovaný usnesením vlády č. 917 z roku 2019, uložil Ministerstvu životního prostředí provést podpůrné opatření ED4: Zefektivnění legislativy v ochraně ovzduší. Dle zadání uvedeného úkolu by se změny měly týkat zejména vydávání závazných stanovisek, rozsahu přílohy č. 2, rozsahu povinnosti provádění autorizovaného měření emisí, podmínek pro autorizované osoby, nízkoemisních zón a některých dalších oblastí.

Novela zákona je připravována v době, kdy se na evropské úrovni diskutují další opatření, která by měla vést ke zlepšení kvality ovzduší, jako např. Akční plán pro nulové znečištění. V rámci přípravy novely zákona je s ohledem na to vhodné přihlížet k těmto aktivitám, které budou na úrovni České republiky v následujících letech vyžadovat další opatření k omezování znečištění.

Ministerstvo životního prostředí proto připravuje komplexní novelu zákona, do jejíž přípravy již byly zapojeny orgány ochrany ovzduší, které mohly předkládat své náměty a doporučení vyplývající z jejich praxe při uplatňování zákona. Ministerstvo životního prostředí v rámci této veřejné konzultace zapojuje do přípravy novely zákona o ochraně ovzduší širokou veřejnost, odbornou i laickou, a dává jí tak příležitost se k její budoucí podobě vyjádřit formou zhodnocení stávajícího stavu a námětů na změny.
A. OBECNÉ
1. Jako kdo vyplňujete tento dotazník? *
(vyberte jednu možnost)
2. Jaké je Vaše pohlaví? *
(vyberte jednu možnost)
3. V jakém kraji bydlíte? *
4. V jak velké obci bydlíte? *
5. Kolik je Vám let? *
6. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? *
7. V jakém oboru pracujete? *
(vyberte jednu možnost)
8. Jak jste spokojeni s kvalitou ovzduší v místě Vašeho bydliště?
9. Jaká je podle Vás důležitost ovzduší v porovnání s ostatními oblastmi ochrany životního prostředí?
(přiřaďte důležitost od 1 do 4, nejdůležitější = 1, nejméně důležitá = 4)
1
2
3
4
Ovzduší
Voda
Odpady
Příroda
Klima
Půda
Clear selection
10. Jaké zdroje vnímáte jako nejvíce znečišťující ovzduší v ČR?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
11. Jaké zdroje podle Vás nejvíce znečišťují ovzduší v místě Vašeho bydliště?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
12. Jsou podle Vás informace poskytované na základě zákona o ochraně ovzduší o kvalitě ovzduší dostatečné?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
12a. Pokud jste v předcházející otázce uvedli, že postrádáte konkrétní informace, uveďte jaké:
13. Kde hledáte informace týkající se ovzduší
(vyberte jednu či více možností)
14. Jsou podle Vás stávající nástroje zákona o ochraně ovzduší dostatečné?
(vyberte jednu možnost)
B. LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ
1. Jsou podle Vás existující opatření k omezení znečištění z lokálních topenišť dostatečná?
(vyberte jednu možnost)
2. Měl by podle Vás zákon o ochraně ovzduší řešit některý z následujících návrhů k dalšímu zefektivnění snižování emisí z lokálních topenišť?
(vyberte jednu či více možností)
3. Byla podle Vás 10letá lhůta na výměnu starého kotle dostatečná?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
4. Měly by podle Vás pokračovat kotlíkové dotace?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
5. Jaký hlavní zdroj tepla doma/v provozovně využíváte?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
6. Pokud používáte k vytápění spalovací zdroj na pevná paliva, jaká je Vaše zkušenost s kontrolou technického stavu a provozu (tzv. revize), kterou máte povinnost provádět jednou za 3 roky?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
7. Co by měl podle Vás dělat technik při kontrole technického stavu a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva (tzv. revize)?
(vyberte jednu či více možností)
8. Jak hodnotíte databázi techniků (odborně způsobilých osob), kteří provádí kontroly technického stavu a provozu spalovacích zdrojů na pevná paliva?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
9. Jak hodnotíte kontrolní mechanismy zákona o ochraně ovzduší ve vztahu k lokálním topeništím v domácnostech?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
9a. Pokud jste v předchozí otázce uvedli, že je zapotřebí doplnit kontrolní mechanismy, uveďte o co:
C. DOPRAVA
1. Jsou podle Vás existující opatření k omezení znečištění z dopravy účinná?
2. Co je podle Vás potřeba udělat k dalšímu efektivnímu snížení znečištění z dopravy?
(vyberte jednu či více možností)
3. Měl by podle Vás zákon o ochraně ovzduší řešit některou z následujících oblastí k dalšímu zefektivnění snižování emisí z dopravy?
(vyberte jednu či více možností)
4. Považujete za smysluplné vyšší zpoplatnění vozidel se spalovacím motorem, pokud by byly získané prostředky poskytovány na podporu nákupu vozidel s alternativním pohonem (CNG, elektřina, vodík, apod.)?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
5. Jak starý automobil využíváte?
6. Jak často jezdíte autem?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
D. PRŮMYSL A ENERGETIKA
1. Má podle Vašeho názoru průmysl významný vliv na kvalitu ovzduší?
2. Má podle Vašeho názoru energetika významný vliv na kvalitu ovzduší?
3. Má podle Vašeho názoru průmysl významný vliv na obtěžování zápachem?
4. Je podle Vašeho názoru regulace emisí z průmyslových podniků v místě Vašeho bydliště/působení dostatečná?
5. Poskytuje podle Vašeho názoru zákon o ochraně ovzduší dostatečnou oporu orgánům ochrany ovzduší pro případy projednávání umístění zdrojů znečištění do blízkosti obytné zástavby?
6. Jsou podle Vašeho názoru emise z průmyslu a energetiky zpoplatněny v dostatečné výši?
7. Jak podle Vás využívají krajské úřady možnosti regulace zdrojů znečišťování, které jim dává legislativa?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
8. Využívají podle Vás obecní úřady obcí s rozšířenou působností při vydávání závazných stanovisek v dostatečné míře možnosti regulace zdrojů znečišťování, které jim dává legislativa?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
9. Je podle Vás zařazování stacionárních zdrojů dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší zcela jednoznačné a neproblematické?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
9a. Pokud Vaše odpověď v předchozí otázce byla Spíše ano, Spíše ne nebo Ne, prosím, uveďte nejasné kódy nebo uveďte jiný slovní komentář k Vaší odpovědi.
10. Je podle Vás rozsah stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, které musí mít povolení provozu, dostatečný?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
10a. Pokud Vaše odpověď v předchozí otázce byla, že by měl být rozsah rozšířen, či omezen, prosím, uveďte v jakých konkrétních případech nebo jiný slovní komentář k Vaší odpovědi.
11. Myslíte si, že aplikace nejlepších dostupných technik a referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách přinesla modernizaci průmyslových podniků a náhradu zastaralých neekologických technologií?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
12. Jaký máte názor na vymahatelnost povinností stanovených v zákoně o ochraně ovzduší?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
13. Jsou podle Vás nástroje pro kontrolu provádění opatření ke snížení emisí k dispozici a v praxi jsou úřady dostatečně využívány?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
14. Odpovídají podle Vás legislativou uložené technické podmínky provozu současným technickým a ekonomickým možnostem provozovatelů?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
15. Odpovídají podle Vás specifické emisní limity současným možnostem?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
15a. Pokud Vaše odpověď v předchozí otázce byla, že Specifické emisní limity jsou příliš benevolentní nebo příliš přísné, prosím, uveďte v jakých konkrétních případech nebo jiný slovní komentář k Vaší odpovědi.
16. Je podle Vás jednorázové měření emisí dostatečným nástrojem k vymáhání plnění emisních limitů a tedy k dosahování požadované úrovně emisí?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
17. Měla by se podle Vás povinnost kontinuálního měření emisí rozšířit na další významné zdroje znečišťování?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
17a. Pokud Vaše odpověď v předchozí otázce byla, že by se povinnost měla rozšířit či redukovat, prosím, uveďte o jaké zdroje.
18. Jsou podle Vás sčítací pravidla v § 4 aplikována v souladu se zákonem?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
19. Setkali jste se s obtěžováním zápachem nebo prašností nebo stížnostmi na ně u následujících činností?
Nikdy
Jednou
Několikrát
Často
Těžba kamene, písku nebo štěrkopísku.
Slévárny
Skladování sypkých materiálů na otevřených plochách
Obalovny živičných směsí
Recyklační linky a drtičky
Provádění staveb
Výroba vápna nebo cementu
Chovy hospodářských zvířat
Zpracování plastů
Výroba anorganických látek (hnojiv atp.)
Povrchové úpravy kovů
Kompostárny
Čistírny odpadních vod
Bioplynové stanice
Lakovny, tiskárny
Výroba potravin nebo krmiv
Výroba lihu
Jiný (rozveďte v následující otázce)
Clear selection
19a. Pokud jste v předchozí otázce uvedli jiný zdroj obtěžování, napište, o jaký se jednalo:
E. ZEMĚDĚLSTVÍ
1. Jsou podle Vás existující opatření k omezení znečištění ze zemědělských zdrojů dostatečná?
2. Měl by podle Vás zákon o ochraně ovzduší řešit některou z následujících oblastí k dalšímu zefektivnění snižování emisí ze zemědělství?
(vyberte jednu či více možností)
2a. Pokud jste v předchozí otázce vybrali, že je zapotřebí povinnosti redukovat či máte jiný návrh, uveďte:
3. Měly by podle Vás zemědělské podniky dostávat dotace i v případě, že nedodržují v plné míře kodex správné zemědělské praxe?
4. Jak hodnotíte kontrolní mechanismy zákona o ochraně ovzduší ve vztahu k zemědělským zdrojům?
(vyberte jednu možnost)
Clear selection
4a. Pokud jste v předchozí otázce zvolili, že je nutné doplnit kontrolní mechanismy, popište jaké:
F. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
1. Jak jste spokojeni s kroky Evropské komise v oblasti ochrany ovzduší?
2. Co by mohlo podle Vás Evropská komise udělat pro další zlepšení kvality ovzduší?
(vyberte jednu či více možností)
3. Jak jste spokojeni s kroky MŽP v oblasti ochrany ovzduší?
4. Co by mohlo podle Vás MŽP udělat pro další zlepšení kvality ovzduší
(vyberte jednu či více možností)