แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อระบบสารสนเทศวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากดียิ่งขึ้น งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถามด้วยความเที่ยงธรรมและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด