แบบประเมินความพึงพอใจ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ (DLIT)

คำอธิบาย
แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอนเพื่อให้การดำเนินโครงการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป

  ตอนที่ 1

  สถานภาพทั่วไป คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง  หน้าข้อความ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ

  คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ ของท่านเพียงระดับเดียว
  1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน1
  2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
  3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม
  4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม
  5. การใช้เวลาตามที่กำหนดไว้
  6. การตอบข้อซักถามในการอบรม
  Please enter one response per row
  1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
  2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
  4. อาหาร มีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  1.ประโยชน์ของเทคโนโลยีคลาวด์ และการประยุกต์ใช้ google ในการปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน 
  2. การสร้างสื่อการเรียนการสอนทำงานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย google doc
  3. การสร้างสื่อการเรียนการสอนทำงานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย google sheet
  4. การสร้างสื่อการเรียนการสอนทำงานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย google drive 
  5. การสร้างสื่อการเรียนการสอนทำงานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย google presentation 
  6.  การค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และได้ผลตามที่ต้องการด้วย google search และ chrome Broser
  Please enter one response per row
  1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนได้ลาวด์ และการประยุกต์ใช้ google ในการปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน 
  2. มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้
  3. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
  Please enter one response per row
  This is a required question