แบบสำรวจตนเองของบัณฑิตต่อการใช้หลักสูตร ที่สำเร็จการศึกษาจาก
คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คำหนำหน้า *
ชื่อ - นามสกุล บัณฑิต *
Your answer
รหัสนักศึกษา *
Your answer
สาขาวิชา *
สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา *
คำชี้แจง
โปรดเติมข้อความในช่องว่างหรือขีดเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
1.ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ *
Your answer
ซอย *
Your answer
ถนน *
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
มือถือ *
Your answer
E-mail *
Your answer
2. ภาวะการมีงานทำ *
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน *
อื่นๆ กรณี เงินพิเศษ โปรดระบุ
4. งานที่ปฏิบัติอยู่ตรงหรือสอดคล้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษาหรือไม่ *
5. ระยะเวลาที่ทำงาน (นับถึงปัจจุบัน)สำเร็จการศึกษาหรือไม่ *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในทักษะด้านต่างๆ *
1. หลังสำเร็จหลักสูตรนี้ ท่านคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติด้านต่างๆในระดับใด
มากทีสุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 วิชาความรู้ตามสาขาวิชาชีพ/เอก
1.2 ภาษาอังกฤษ
1.3 ภาษาที่ 3 ( จีน )
1.4 ภาษาที่ 3 ( ฝรั่งเศษ )
1.5 ภาษาที่ 3 ( อื่นๆ )
1.6 ทักษะทางคอมพิวเตอร์
1.7 ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
1.8 ทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
1.9 ทักษะการตัดสินใจ
1.10 ทักษะการแก้ปัญหาเฉพะหน้า
1.11 ทักษะการประยุกต์ความรู้ในการทำงาน
1.12 ความมีมนุษยสัมพันธ์
1.13 ทักษะทางการบริหาร
1.14 สมรรถภาพทางร่างกาย
1.15 บุคลิกภาพ
1.16 มีจิตสาธารณะ
1.17 ทักษะต่อการปรับตัว ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
1.18 ความมีจิตบริการ
2. ท่านคิดว่า คุณสมบัติด้านใดที่องค์กรหรือผู้ว่าจ้างต้องการจากตัวท่าน (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ *
Required
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อหลักสูตร เพื่อการพัฒนานักศึกษา หรือการสร้างบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. ท่านต้องการให้คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาหลักสูตรหรือเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่เน้นในด้านใด เพราะอะไร *
Your answer
2. ท่านสามารถนำวิชาโทที่เรียนมาไปใช้ประโยชน์ ในการสมัครงานได้หรือไม่ อย่างไร *
วิชาโท อะไร *
Your answer
3. ในส่วนของการลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาบังคับ หากทางคณะลงทะเบียนวิชาบังคับให้นักศึกษาทุกชั้นปี นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่ *
เห็นด้วย/ไมเห็นด้วย อย่างไร *
Your answer
4. ท่านต้องการให้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนหลักสูตร (เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีอยู่*) ในลักษณะตามข้อใดมากที่สุดที่เอื้อต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น หรือแม้กระทั้งการตอบสนองต่อการประกอบอาชีพในปัจจุบัน *
โปรดระบุสาขาวิชาสนใจ *
Your answer
หมายเหตุ
* ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยแขนงวิชาต่างๆ ดัง
1. แขนงวิชาการปกครอง
2. แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
3. แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4. แขนงวิชานโยบายสาธารณะ

งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบประเมินในครั้งนี้
โทรศัพท์/โทรสาร 073-330810

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service