แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "รายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2561"
ขอความร่วมมือท่านโปรดตอบแบบสอบถาม เพื่อการพัฒนารายงานฉบับต่อไปค่ะ
1. เพศ *
2. อายุ *
3. การศึกษา *
4. ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ *
5. ขอให้ใส่เครื่องหมาย ในช่องระดับความพึงพอใจที่มีต่อรายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
5.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
5.2 เนื้อหาสาระ
5.3 ความพึงพอใจ
6. ท่านเคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ไปใช้ประโยชน์หรือไม่ *
7. ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ไปใช้ประโยชน์ในทางใด ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ *
Required
8. เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
8.1 บทสรุปผู้บริหาร
8.2 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
8.3 ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานที่สำคัญ (KILM)
8.4 ดัชนี้ชี้วัดหลักด้านการบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงาน (Performance)
8.5 แรงงานการเตือนภัยด้านแรงงาน
8.6 ตารางข้อมูลภาคผนวก
9. เนื้อหาสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานที่ท่านสนใจ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
9.1 บทสรุปผู้บริหาร
9.2 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
9.3 ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานที่สำคัญ (KILM)
9.4 ดัชนี้ชี้วัดหลักด้านการบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงาน (Performance)
9.5 แรงงานการเตือนภัยด้านแรงงาน
9.6 ตารางข้อมูลภาคผนวก
10. ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานควรปรับปรุงหรือไม่
11. ถ้าต้องปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด (11.1) รูปแบบควรปรับปรุงอย่างไร *
Your answer
(11.2) เนื้อหาสาระควรปรับปรุงอย่างไร
Your answer
(11.3) อื่น ๆ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy