แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
29 responses
Loading...
Loading responses…
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
๑. เพศ
No responses yet for this question.
๒. อายุ
No responses yet for this question.
๓. ระดับการศึกษาสูงสุด
No responses yet for this question.
๔. อาชีพ
No responses yet for this question.
๕. ท่านมาติดต่อราชการที่ สภ.ท่าหิน เกี่ยวกับเรื่องใด
No responses yet for this question.
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ของ สภ.ท่าหิน (Front Office)
ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก
No responses yet for this question.
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
No responses yet for this question.
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ให้บริการ
No responses yet for this question.
ส่วนที่ ๓ ประเด็นที่ไม่พึงพอใจเรื่องใดมากที่สุด ในคุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจ ( Front Office )
No responses yet for this question.
ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะในการให้บริการของสถานีตำรวจ ( Front Office )
No responses yet for this question.
=>> ขอขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถาม........ ความคิดเห็นของท่านถือว่ามีความสำคัญมาก และจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการให้บริการของสถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้สมกับคำว่า “ โรงพักเพื่อประชาชน” อย่างแท้จริง
ร.ต.อ.สุรฤกษ์ แน่นอน รอง สว.(ป.)สภ.ท่าหิน/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ผู้ออกแบบจัดทำแบบสอบถาม
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.