Osnove uprave u BiH, samoprocjena znanja
Poštovani,

Kviz pitanja iz oblasti Osnove uprave u BiH sačinjena su u cilju samoprocjene ili nadogradnje već postojećeg znanja. Sadržaj kviza nudi pitanja sa ponuđenim opcijskim odgovorima i isti je sačinjen iz raznih izvora. Rezultati koje postignete u radu nemaju nikavu pravnu vrijednost. Ovaj dio naše web stranice služi samo kao pomoć kandidatima za unapređenje znanja iz predmetne oblasti i predstavlja dio Uvodnog programa obuke za rad u organima državne službe
https://www.adsfbih.gov.ba/Content/DownloadAttachment?id=74f8b055-4c70-4a39-a668-49ced849e744

Pitanja iz kviza nisu pitanja iz Baze podataka ADSFBIH iz koje se elektronski generišu testovi za polaganje Ispita općeg znanja.

Želimo Vam dosta uspjeha u učenju!
1. Prema Zakonu o organizaciji organa uprave u FBIH federalni organi uprave su: *
0 points
2. Upravne organizacije se osnivaju za obavljanje: *
0 points
3. Povjeravanje javnih ovlaštenja vrši se: *
0 points
4. Pravna lica sa javnim ovlaštenjima dužna su podnijeti izvještaj o vršenju povjerenih javnih ovlaštenja nadležnom organu uprave koji vršiupravni nadzor nad njihovim radom: *
0 points
5. Koji posao NE spada u djelatnost organa uprave: *
0 points
6. Organi uprave koji se osnivaju na nivou grada su: *
0 points
7. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta donosi: *
8. Direktor federalne uprave u sastavu ministarstva odgovoran je: *
0 points
9. Općinskim službama za upravu i upravnim organizacijama rukovodi: *
0 points
10. Rukovodeći državni službenici na svim nivoima vlasti u FBiH su: *
0 points
11. Organi uprave i upravne organizacije mogu donositi sljedeće podzakonske propise: *
0 points
12. Pojedinačne pravne akte, u skladu s važećim propisima, donosi: *
0 points
13. U kontekstu zakonom propisanih odnosa organa uprave prema građanima, u slučaju onemogućavanja efikasnog i brzog rješavanja podnesenih zahtjeva, građani imaju pravo da u vezi sa takvim ponašanjem državnih službenika podnesu: *
0 points
14. Postupak inspekcijskog nadzora pokreće se: *
0 points
15. Rješenje po žalbi u postupku inspekcijskog nadzora, mora se donijeti u roku od: *
0 points
16. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ima: *
0 points
17. Za donošenje zakona koji su potrebni za provođenje odluka Predsjedništva BiH ili za vršenje funkcija Skupštine po Ustavu BiH nadležan je: *
0 points
18. Agenciju za državnu službu FBiH osniva: *
0 points
19. Odbor državne službe za žalbe BiH se sastoji od: *
0 points
20. Mandat članova Odbora državne službe FBiH za žalbe traje: *
0 points
21. Poslove uprave iz nadležnosti BiH ne obavljaju: *
0 points
22. Rukovodilac federalne uprave, odnosno federalne upravne organizacije u sastavu federalnog ministarstva za svoj rad odgovara: *
0 points
23. Bosna i Hercegovina trenutno ima: *
0 points
24. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH ima: *
0 points
25. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH podnosi ostavku: *
0 points
26. Predsjedavajući vijeća ministara BiH za svoj rad odgovara: *
0 points
27. Poslove uprave BiH obavljaju: *
0 points
28. Postupak izbora prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine provodi: *
0 points
29. Brčko Distrikt BiH je: *
0 points
30. Izvršnu vlast u Brčko Distriktu BiH vrši: *
0 points
31. Vladu Brčko Distrikta BiH čine: *
0 points
32. Gradonačelnika Brčko Distrikta BiH bira: *
0 points
33. Šefove Odjela u Vladi Brčko Distrikta BiH bira ili smjenjuje: *
0 points
34. Osim poslova upravne inspekcije sve inspekcijske poslove na teritoriju Federacije BiH obavlja: *
0 points
35. Institucija koja se bavi zaštitom prava fizičkih i pravnih lica u BiH ima naziv: *
0 points
36. Isplata penzija-mirovina stečenih na području Federacije BiH ostvaruje se putem: *
0 points
37. Isplata penzija-mirovina stečenih na području Republike Srpske ostvaruje se putem: *
0 points
38. Resorno ministarstvo na državnom nivou koje koordinira poslove iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja je: *
0 points
39. Organi jedinice lokalne samouprave su: *
0 points
40. Jedinica lokalne samouprave: *
0 points
41. Nadzor nad primjenom Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine vrši: *
0 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service