ППС № 947 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за учители на тема: „Стратегии за учебно мотивиране на учениците“

Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за учители на тема: „Стратегии за учебно мотивиране на учениците“

Предназначение: за учители, кандидати за III ПКС.

Анотация: Обучението включва лекционен курс и упражнения по следните учебни дисциплини: Теория и практика на учебното мотивиране, Принципи на взаимоотношенията между учители и ученици, Индивидуализация и диференциация на обучението и Методика на емипиричните педагогически изследвания.
Анализират се теории за мотивацията на личността, обединени в следните четири групи: теории за мотивацията според локализацията на причините за човешкото поведение, теории за мотивацията, обясняващи механизма на нейното действие, теория за каузалната атрибуция, теории за мотивацията според мястото, което се отделя в тях на когнитивните структури и процеси. Предлагат се следните стратегии за учебно мотивиране на учениците: „успехи и неуспехи“, „методи на обучение“, „хуманни взаимоотношения“ и „рационални аргументи“.
Обосновават се шест принципа на взаимоотношения между учители и ученици, изведени от модела „уважение и взискателност“, а именно свобода, толерантност, справедливост, доверие, дисциплина и отговорност.
В дисциплината Индивидуализация и диференциация на обучението се разглежда същността и се предлагат показатели за диагностика чрез наблюдение на съществени за обучението индивидуални особености на учениците като обучаемост, мотивация за учене и индивидуални стилове на учене. Предлагат се стратегии за диференциране на обучението в зависимост от спецификата и равнището на развитие на индивидуалните особености на учениците.
Разглежда се същността и технологията на приложение на пет основни метода за емпирични педагогически изследвания: наблюдение, анкетен метод, социометричен метод, дидактически тестове и педагогически експеримент.
Научен ръководител: проф. дпн Николай Стоянов Колишев


Обучението е съобразено с Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г)


Специализацията е с продължителност една календарна година в очно-задочна форма и завършва със защита на дипломна работа.

Начало на ППС № 947 - 20.01.2021 г.

На кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план и защитили дипломна работа се присъжда по документи III ПКС.

Таксата за едногодишната специализацията е 600 лв..(може да бъде платена на 2 или 3 вноски)


Необходимо е да представите следните документи за зачисляване в срок до 18.01.2021 г.:
- Договор в два екземпляра
- Заявление
- Декларация за съгласие на личните данни
- копие на диплома за завършено висше образование;
- копие на свидетелство за присъдена професионална квалификация "Учител" или придобита педагогическа правоспособност (ако притежавате такива);
- копие на свидетелството за придобита ІV професионално-квалификационна степен.
- копие на платежен документ
Забележка: На всички дипломи, свидетелства и удостоверения да се приложат копия с надпис „Вярно с оригинала!” и подпис на кандидата. Да се преснемат дипломите и свидетелствата заедно с приложенията!

Формулярите можете да изтеглите тук: https://dikpo.shu.bg/kvalifikacia-pps.html

Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: ППС № 947

Таксата се заплаща по банков път и всички документи се изпращат в Учебен отдел по пощата или с куриер.

Уважаеми колеги,
Моля да попълните следните данни, за да заявите участие в курса:
Email address *
От 25 май 2018 г. влиза в сила новият регламент за защита на личните данни General Data Protection Regulation за краткост (GDPR), който се отнася за всички граждани на Европейския съюз.За да отговорим напълно на новия европейски регламент ние от Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" публикуваме задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (GDPR). В линкът сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. https://drive.google.com/open?id=1Ein-t-Z17_mBWf1XcTAzjufBEaZapCy8 *
Required
Име, презиме, фамилия (по лична карта) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Shumen University. Report Abuse