แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สำหรับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
หลักสูตร *
สถานะผู้ประเมิน *
ชื่อวิชา *
รหัสรายวิชา *
*หมายเหตุ ให้ระบุรหัสรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ไม่เว้นวรรค เช่น CP121 เป็นต้น
ตอนที่ *
ภาคเรียนที่ *
ปีการศึกษา *
หมายเหตุ

1. ตัวบ่งชี้กำหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ. 3  และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

2. การทวนสอบเป็นการแสดงหลักฐานเชิงจักษ์ว่าได้มีการดำเนินการตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และมีการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

3. แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบประเมินเพื่อให้นิสิตได้ประเมินตนเองภายหลังการเรียนรายวิชาว่าเกิดผลการเรียนรู้อะไรบ้าง ซึ่งผู้ประเมินต้องนำไปเทียบกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (ตามมคอ. 3) และ มคอ. 4 (ถ้ามี) ว่าผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นของนิสิต เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ หรือไม่

Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse