แบบสอบถาม ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคุณสมบัติของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ
คำชี้แจง : เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประสงค์จะทราบผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตตามการประเมินของนายจ้าง และต้องการทราบคุณสมบัติของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ (กรณีไม่สามารถประเมินบัณฑิตข้างต้นได้ขอให้ประเมินในภาพรวมของบัณฑิตและหากไม่มีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในหน่วยงานของท่านแล้วขอให้ตอบเฉพาะคุณสมบัติของบัณฑิตที่ท่านต้องการ) เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้นของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้กรอกแบบสอบถาม ซึ่งมี 5 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 สถานภาพของหน่วยงาน และผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตและคุณสมบัติของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ
ส่วนที่ 3 อัตลักษณ์ของบัณฑิต
ส่วนที่ 4 พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่าน
และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. Report Abuse