แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
2. เพื่อนำข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต และลักษณะงานที่ทำ ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การเรียนการสอน และกำหนดนโยบาย/ทิศทางการดำเนินงานของสถาบันการพลศึกษา และวิทยาเขต
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question