แบบสอบถาม "หน่วยงานในสังกัด พก. 22 แห่ง" เพื่อทำแผนตรวจสอบปีงบประมาณ 2561
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ตสน.พก.) เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561 ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ
กลุ่มตรวจสอบภายใน พก. ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้
1.กรุณาระบุชื่อหน่วยงานของท่าน และจังหวัดที่ตั้ง *
Your answer
2.หัวหน้าหน่วยงานของท่านจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณใด *
3.ประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินของเจ้าหน้าที่การเงินในหน่วยงานของท่านเป็นอย่างไร *
4. ประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัสดุของเจ้าหน้าที่พัสดุในหน่วยงานของท่านเป็นอย่างไร *
5.หน่วยงานของท่านได้รับการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรม พก.) (ยกเว้นเรื่องการควบคุมภายใน) ในปีงบประมาณใด *
6.หน่วยงานของท่านได้รับการตรวจสอบจาก สตง.ภายในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และได้รับการทักท้วงจาก สตง หรือไม่ อย่างไร *
7.ลักษณะข้อสังเกตที่ถูกตรวจพบโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน พก. เป็นอย่างไร *
8. หน่วยงานของท่านเป็นหน่วยเบิกจ่ายหรือหน่วยฝากเบิก *
9.งบประมาณที่หน่วยงานของท่านรับผิดชอบในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวนเท่าใด *
Your answer
10.เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานของท่านรับผิดชอบในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวนเท่าใด *
Your answer
11.ข้อมูลในรายงานทางการเงินปี 59 (งบทดลอง และข้อมูลที่นำไปทำงบการเงินสิ้นปีของกรม) ของหน่วยงานของท่าน มีความครบถ้วน ถูกต้อง หรือไม่ อย่างไร *
12.หน่วยงานของท่านทำทะเบียนคุมการเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ (22 ช่อง) ในปี 2560 ครบถ้วน ถูกต้อง หรือไม่ *
13.หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฏเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติงานอย่างไร *
14.หน่วยงานของท่านมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานสอดคล้องกับแนวทางที่กรมกำหนดหรือไม่ (สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา) อย่างไร *
15.หน่วยงานของท่านมีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานสอดคล้องกับแนวทางที่กรมกำหนดหรือไม่ (สำหรับโครงการสำคัญที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2560) *
16.หน่วยงานของท่านมีการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ อย่างไร *
17.หน่วยงานของท่านมีการจัดการความรู้ด้านการเงิน การพัสดุของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2559 - 2560 หรือไม่ อย่างไร ได้ผลหรือไม่ *
ขอบคุณที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามค่ะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms