แบบประเมินระบบการเลือกสาขาวิชาสำหรับนักศึกษา..... คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ขอให้ท่านเลือกทำเครื่องหมายลงในวงกลมที่กำหนดให้ตามความเป็นจริง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ระบบสามารถใช้งานได้ง่าย
  ความเหมาะสมของรูปแบบและการให้สีสัน
  ความรวดเร็วในการใช้งานระบบ
  ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
  ความสะดวกในการยื่นใบสมัครเข้าสาขาวิชาผ่านเว็บ
  ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบการเลือกสาขาวิชา
  Please enter one response per row
  ความสนใจในสาขาวิชานี้มาก่อนแต่เดิมอยู่แล้ว
  การแนะนำ/จัดบอร์ดของทางภาควิชา
  เพื่อน/รุ่นพี่แนะนำให้เรียน
  มีความถนัดในสาขาวิชาที่เลือกนี้
  มีโอกาสได้สูงเพราะไม่ต้องแย่งที่ว่างภายในภาควิชาเพราะมีผู้สนใจน้อย
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question