Không add được Tenkana trên YM
Nick YM bạn sử dụng với tenkana là? *
Câu trả lời của bạn
Nick gặp lỗi không add được tenkana? (nếu mô tả hộ)
Nếu vấn đề của chính bạn, hãy bỏ qua câu hỏi này
Câu trả lời của bạn
Hiện tại, bạn có nhìn thấy Tenkana trên friendlist không? *
Bạn đã từng add tenkana như thế nào? *
Hiện tượng lỗi bạn đang gặp phải?
Hãy mô tả vấn đề của bạn như thông báo xuất hiện, hiện tượng...
Câu trả lời của bạn
Gửi
Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.
Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận.